fbpx
Breaking News

กรมพัฒน์ฯ ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินถึง 30 มิถุนายน 2564

account

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศ ‘ขยายระยะเวลายื่นงบการเงิน’ ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กิจการร่วมค้า และนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ ถึงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ช่วยลดผลกระทบให้ผู้ประกอบธุรกิจ 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้ลงนามในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2564 โดยสาระสำคัญของประกาศฯ คือ การขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี 3 ประเภท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กิจการร่วมค้า และนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ออกไปถึงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564” 

นายทศพล ทังสุบุตร

“ประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการช่วยลดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ รวมทั้ง สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อมิให้เหตุแห่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทวีความร้ายแรงมากขึ้น และให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว” 

อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี คือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ดังนั้น ตามประกาศฯ ดังกล่าว จึงทำให้นิติบุคคลทั้ง 3 ประเภท สามารถนำส่งงบการเงินได้เป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยขอให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้นำส่งไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงธุรกิจ 

ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดช่องทางในการนำส่งงบการเงินทางออนไลน์ ผ่านระบบ DBD e-filing โดยดาวน์โหลดไฟล์ Excel V 2.0 ตาม User ของนิติบุคคลเป็นรายๆ​ไป​ซึ่งได้ปรับปรุงระบบให้การกรอกข้อมูลงบการเงินมีความง่ายสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น”  

“ทั้งนี้​กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคำนึงถึงความปลอดโรคปลอดภัยทั้งของประชาชนและภาคธุรกิจเป็นหลัก พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย​‘อยู่บ้าน​หยุดเชื้อ​ เพื่อชาติ’ สู้โควิด-19 ที่ขอให้ประชาชนอยู่บ้านเป็นหลัก​หลีกเลี่ยงการออกมาข้างนอก​ และลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง”  

“ภาคธุรกิจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักกฎหมาย อีเมล : law.dbd.15@gmail.com การนำส่งงบการเงิน​​อีเมล : e-filing.training@gmail.com / Official Line @ sxw0580y, FB : DBD Bit และ www.dbd.go.th” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย 

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!