fbpx
News update

About Ont

เว็บไซต์ข่าว ออนไลน์ นิวส์ไทม์ : www.onlinenewstime.com  เสนอข่าวด้วยจุดยืน “ข่าวสารที่มีคุณประโยชน์และเป็นองค์ความรู้” เป็นพลังแห่งการคิดบวก News and knowledge to sustainability ” POSITIVE THINKING “

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ติดตาม มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นองค์ความรู้ ในสายข่าวต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ,การตลาด, เทคโนโลยี, สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์รอบโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

มีจุดเริ่มต้นจาก “คนข่าว” ที่มีประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ จากสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ข่าวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี

ด้วยกระแสเทคโนโลยีดิสรัปชั่น ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับข่าวสารของคนในยุค 4.0 จากแพล็ตฟอร์ม “สื่อออฟไลน์มาสู่ออนไลน์” 

จากความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เป็นที่มาของเว็บไซต์ข่าว “ออนไลน์ นิวส์ ไทม์” ที่เปิดดำเนินการ มาตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 กระทั่งปัจจุบันก้าวขึ้นสู่ปีที่ 7

เว็บไซต์ https://www.onlinenewstime.com/

เฟซบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/ONT.Newstime

ทวิตเตอร์ https://twitter.com/onlinenewstime

ยูทูป https://www.youtube.com/channel/UCscM4xXNF6Etd7qDU2QcB1A?view_as=subscriber

Success2
iClick
error: Content is protected !!