fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ เปิดคอร์ส  “Cross Border Transportation” เร่งส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การขนส่งผ่านแดนมีความสำคัญต่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการจัดการพิธีการระหว่างประเทศที่มีพรมแดนติดกัน

หรือแม้แต่การยินยอมให้มีสินค้าผ่านเขตประเทศต้นทาง ส่งออกไปยังประเทศที่สาม เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ของประเทศนั้นๆ อย่างเคร่งครัด

การดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ยังประสบปัญหาหลายประการ เช่น การดำเนินธุรกิจอย่างไม่มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขาดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ขาดความรู้เรื่องการขนส่งสินค้าชายแดนและข้ามแดน และยังมีการนำเทคโนโลยีหรือการพัฒนาระบบมาใช้ในองค์กรน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กส่งผลให้ขาดโอกาสในการขยายตลาดและแข่งขันกับธุรกิจโลจิสติกส์ต่างชาติได้

เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทยให้มีการบริหารจัดการขนส่งสินค้าอย่างเป็นเป็นระบบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์” หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าชายแดนและข้ามแดน (Cross Border Transportation) วันศุกร์ที่28 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญด้านการขนส่งสินค้าชายแดนและข้ามแดน รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดชายแดน

โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุภาวดี คุ้มราษฎร์ รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ภาพรวมการค้าชายแดนและโอกาสทางการค้าไทย รูปแบบการขนส่งสินค้าและเส้นทางการข้ามแดนและจุดผ่านแดน ขั้นตอนการขนส่งสินค้าชายแดน/ผ่านแดน และพิธีศุลกากร

เทคนิคการทำสัญญาทางการค้าให้ปลอดภาษีและลดภาษี มาตรการและกฎระเบียบเกี่ยวกับการค้าชายแดนผ่านแดนและข้อระวัง ความเสี่ยง (ที่เลี่ยงได้) จากการส่งออกสินค้าชายแดน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

โลจิสติกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border Logistics) มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หน่วยงาน
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคต่างให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุงรูปแบบการขนย้ายสินค้าและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการอำนวยความสะดวก ณ ด่านพรมแดน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ อธิบดีอรมนกล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลเดือนมีนาคม 2567 การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย มีมูลค่ารวมที่ 141,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% โดยมีสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1. น้ำมันดีเซล  2. น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ 3. น้ำตาลทรายขาว              

ผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หรือสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5955 E-mail : logisticsdbd@gmail.com หรือสายด่วน 1570

error: Content is protected !!