fbpx
News update

แพรนด้า จิวเวลรี่ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนองค์กร

Onlinenewstime.com : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PRANDA GROUP” ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกครื่องประดับ อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทย และเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) และคณะนักศึกษาจาก Singapore Management University (SMU) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กร

ทั้งนี้ คุณปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์  กรรมการผู้จัดการ สาย Omnichannel Retailing บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของแพรนด้า จิวเวลรี่ ที่ควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางการบริหารจัดการบุคลากร ที่บริษัทฯดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว หรือที่เรียกว่า “Pranda Family”  โดยใช้หลักการดูแลอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน  และการดูแลที่เอื้อไปถึงครอบครัวพนักงาน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข   

พร้อมกันนี้ คุณปิติพงษ์ ได้พาคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของบริษัทที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร อาทิ การจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานประกอบการ” ที่บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสถาบันครอบครัว อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม

จึงสนับสนุนการดูแลบุตรของครอบครัวพนักงาน จัดให้มีพยาบาลคอยตรวจสุขภาพเด็ก ๆ ในแต่ละวัน มีพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นพนักงานประจำ และผ่านการอบรมด้านการดูแลเด็กโดยตรง เพื่อดูแลเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กตามวัย และสร้างความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน เป็นต้น

บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาความยั่งยืน และเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ที่สมัครใจเข้าร่วมสนธิสัญญาโลกขององค์การสหประชาชาติ หรือ “UN Global Compact” ซึ่งเป็นเครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งแพรนด้า จิวเวลรี่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา

error: Content is protected !!