fbpx
Breaking News

ม.มหิดลพลิกฟื้นชุมชน พึ่งตนเองด้วยเกษตรอินทรีย์ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย

Onlinenewstime.com : หนึ่งในเสาหลักของการประเมินระดับความมั่นคงทางอาหาร (Pillars of Food Security) ของ องค์การอนามัยโลก (WHO) คือ การเข้าถึงแหล่งอาหาร (Food Access) ซึ่งการเข้าถึงอาหารเพื่อการดำรงชีพ โดยที่ชุมชนสามารถผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงดูตนเองได้ ถือเป็นปัจจัยที่ยั่งยืนที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติ COVID-19 ที่ประชาชน ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายและติดเชื้อ

ด้วยเจตจำนง ที่จะให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภค และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศาสตร์ของพระราชา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ริเริ่มโครงการ “MUNA SMART FARM” ขึ้น โดย อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการฯ ว่า เกิดขึ้นจากภารกิจหลัก คือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากนี้ยังได้ขยายผลสู่ชุมชน ให้ได้เรียนรู้และทดลองทำการเกษตรอินทรีย์ โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเกษตร วางแผนการตลาด พร้อมทั้งให้การรับรองผลิตผลของชุมชนที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้เครื่องหมายที่ได้รับการจดสิทธิบัตร “MU ORGANIC” 

อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ ได้กล่าวถึงหนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรของโครงการ “MUNA SMART FARM” ที่ทางวิทยาเขตนครสวรรค์ภาคภูมิใจ นอกจากข้าว พืชผักอินทรีย์ ฯลฯ คือ”ไข่ไก่อารมณ์ดี” ซึ่งเป็นไข่ ที่ได้จากแม่ไก่ที่เลี้ยงปล่อยแบบอิสระตามธรรมชาติ โดยไข่จะมีสีแดงและมีกลิ่นหอมของใบเตย จากการเลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมใบเตย และที่สำคัญคือปลอดจากสารเคมี 

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการนำมาจำหน่าย ทั้งภายในวิทยาเขต และชุมชนนครสวรรค์ เป็นอาหารปลอดภัย ที่ไม่ต้องเดินทางออกไปหาซื้อจากภายนอกชุมชนให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีบทบาทสำคัญ ในการช่วยผลักดันให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ทางด้านการเกษตร และการบริหารจัดการแล้ว ยังได้ช่วยเหลือประสานงานขอทุนต่างๆ มาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการของชุมชน รวมถึงกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในชุมชน ให้ได้มีวัตถุดิบในการทำอาหารปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้บริโภคอีกด้วย

เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนให้กับประเทศชาติ นอกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ แล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตรในอีก 2 วิทยาเขต คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล 

สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล และ Facebook: Mahidol University

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!