fbpx
News update

“บสย. พร้อมช่วย” หนุนจัดซื้อ SMEs คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบจัดซื้อจัดจ้าง

Onlinenewstime.com : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 องค์กรต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีสัดส่วนวงเงินที่จัดหาได้จาก SME สูงสุดลำดับ 2 สัดส่วน 86.45% ในงาน SME – GP Day “รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” สนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

โดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นความภาคภูมิใจของ บสย. สูงสุดอีกรางวัลหนึ่ง ภายใต้แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs “บสย. พร้อมช่วย“ สนับสนุนการจัดจัดซื้อจัดจ้างใช้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ SMEs

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของ บสย. ซึ่งได้แสดงบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าระบบที่ถูกต้อง ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ สสว.

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การคัดเลือก และเจตนารมณ์ของการมอบโล่รางวัล ของ สสว. ได้วางเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ให้จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจาก SME ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ Thai SME GP ของ สสว.

ซึ่งพบว่าในปีงบประมาณ 2564 มีหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดรวม 43,593 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน พิจารณาจากมูลค่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME เกิน 100 ล้านบาท โดยทำการวิเคราะห์ผลของการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ใน 2 มิติ คือ

  1. มิติจำนวนเงิน พิจารณาจากมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม
  1. มิติสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ซึ่งจะพิจารณาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม

ผลจากการพิจารณา ได้มอบโล่เกียรติคุณให้ บสย. ในมิติสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs และเป็นองค์กรต้นแบบเพียงหนึ่งเดียวจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับกระทรวงการคลัง ประจำปี 2564

“ในฐานะที่ บสย. เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง ได้ยึดแนวนโยบายการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการค้ำประกันสินเชื่อ และ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสนับสนุนและการช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโตอย่างยั่งยืน อย่างแท้จริง “

error: Content is protected !!