fbpx
News update

ดัชนีความเชื่อมั่น “อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค” ประจำเดือนธันวาคม 2565

Onlinenewstime.com : “ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนธันวาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นภาคบริการ เป็นสำคัญ”

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม 2565 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า

“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนธันวาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นภาคบริการ เป็นสำคัญ” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 82.4 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
และอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 50 เดือน แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น

โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากคาดว่าความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมของคู่ค้าต่างประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 80.6 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าและอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 50 เดือนเช่นกัน แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น

โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคการลงทุนในอนาคตที่ดีขึ้น

เนื่องจากคาดว่าผู้ประกอบการภาคบริการบางรายในพื้นที่มีแนวโน้มจะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคใต้อยู่ที่ระดับ 77.3

สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอุทยานแห่งชาติทางทะเลหลายแห่งกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในภาคการลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการในพื้นที่มีแนวโน้มจะลงทุนในธุรกิจของตนเพิ่มขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 76.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

และในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมจากคู่ค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 74.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยว
ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น

โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจภัตตาคาร และในภาคการลงทุน เนื่องจากคาดว่าผู้ประกอบการภาคบริการโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร มีแนวโน้มจะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 69.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคการลงทุนในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากคาดว่าผู้ประกอบการภาคบริการบางรายในพื้นที่มีแนวโน้มจะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 57.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในภาคเกษตร เนื่องจากความต้องการสินค้าเกษตรของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น


[1] หมายเหตุ

ก. ขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

ข. การอ่านค่าดัชนี RSI (ช่วง 0-100)

  • ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน”
  • ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”
  • ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”
error: Content is protected !!