fbpx
News Update

กรมพัฒน์ฯ ปรับหลักสูตร e-Learning ให้ทันการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจยุคโควิด-19

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับหลักสูตรสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ให้ทันสมัย สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคโควิด-19 เน้นบริหารทักษะเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ การคิดเชิงวิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการบริหารธุรกิจลดต้นทุนเพิ่มยอดขาย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการความรู้ของผู้ประกอบการ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงมืออาชีพ

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เข้ามาเสริมสร้างองค์ความรู้ฯ ผ่านทาง http://dbdacademy.dbd.go.th ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วกว่า 7 หมื่นราย

โดยเฉพาะปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ประกอบการและประชาชนสมัครเข้าเรียนและจบหลักสูตรต่างๆ กว่า 2 หมื่นราย และในปี 2564 นี้ (1 ม.ค. – มิ.ย.) มีผู้สมัครเข้าเรียน และจบหลักสูตรแล้วกว่า 1 หมื่นราย”

“ล่าสุด กรมฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ให้สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคโควิด-19 ที่ไม่ใช่เพียงแต่การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการบริหารทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจ การใช้ศาสตร์ความคิดเชิงวิเคราะห์ เข้ามาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ผู้ประกอบการขาดไป

รวมทั้ง การนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขาย ทั้งนี้ กรมฯ ได้เพิ่มจำนวนหลักสูตรและรายวิชาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้ประกอบการ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรและรายวิชาที่สนใจ/เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจ หรือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และทราบถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดการจัดระเบียบทางความคิดและมีทิศทาง/แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจที่ชัดเจน”

อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “กรมฯ ได้พัฒนาและเพิ่มเติมหลักสูตร/รายวิชาใหม่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 หัวข้อวิชา ประกอบด้วย

  1. การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
  2. ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ
  3. จากร้านธรรมดามาเป็นสมาร์ทโชวห่วย
  4. รอบรู้หลักประกัน รู้ทันธุรกิจ
  5. Startup for SME
  6. รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี
  7. มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  8. การตลาดด้าน e-Commerce
  9. การตลาดในยุคดิจิทัล
  10. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

โดยผู้เรียนต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหารายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ประเมินผลการเรียนทั้งก่อน-หลัง เพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรการเรียนจบรายวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะหัวข้อวิชาที่ 6) รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี และ 7) มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่นักบัญชีสามารถยื่นนับชั่วโมง CPD ได้”        ‘

“กรมฯ ได้เชิญวิทยากรและกูรูที่มีความรู้เฉพาะด้าน รายวิชานั้นๆ มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แบบเต็มอิ่มจุใจ โดยไม่มีการกั๊กความรู้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้รายวิชานั้นไปเต็มๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

“ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยุคโควิด-19 จำเป็นต้องปรับตัว และไม่หยุดที่จะพัฒนาความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการนำไปพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองใ ห้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สมัครเข้าเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) กับกรมฯ ทาง http://dbdacademy.dbd.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา หลังเรียนจบยังได้รับใบประกาศนียบัตรอีกด้วย” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5962 สอบถามเรื่องการนับชั่วโมง CPD โทร 0 2547 4408 และ www.dbd.go.th

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!