fbpx
News update

กรมธนารักษ์ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร หนองคาย และตาก เริ่ม 31 สิงหาคม นี้

Onlinenewstime.com : นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เกิดการค้า การลงทุน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพิ่มการจ้างงานอันเป็นการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อให้การพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการลงทุนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กรมธนารักษ์  จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เพื่อนำความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการเบื้องต้นที่ภาคเอกชนประสงค์จะให้ภาครัฐสนับสนุน และข้อเสนอแนะ ไปประกอบการพิจารณาทบทวนแนวทางการพัฒนาพื้นที่

และการเปิดประมูลพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร หนองคาย และตาก ให้มีความเหมาะสมเกิดการจูงใจและมีการลงทุนพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ           

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 31 สิงหาคม 2566 จังหวัดหนองคาย วันที่ 1 กันยายน 2566 จังหวัดตาก วันที่ 8 กันยายน 2566 และส่วนกลาง ณ กรมธนารักษ์ วันที่ 18 กันยายน 2566

อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสามารถดูรายละเอียด เวลา สถานที่การประชุม รวมทั้งข้อมูลแปลงที่ดินราชพัสดุ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุใน QR Code ด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ โทร. 0 2298 5363

error: Content is protected !!