fbpx
News update

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี 2569

Onlinenewstime.com : นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังจากการเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก (Development Committee Meeting) ครั้งที่ 107 ในห้วงของการประชุม Spring Meetings ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ระหว่างวันที่ 11 – 12 เมษายน 2566 ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา ว่า ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF (การประชุมประจำปีฯ) ปี 2569

โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแสดงความสนใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีฯ ปี 2569 ให้กับธนาคารโลก ซึ่งมีประเทศที่แสดงความสนใจในการเป็นเจ้าภาพรวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และต่อมาในเดือนธันวาคม 2565 ธนาคารโลกได้ส่งคณะสำรวจมาที่ประเทศไทยเพื่อสำรวจดูความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีฯ ณ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีฯ ปี 2569 เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดการประชุมในระดับโลกในทุก ๆ ด้าน ทั้งสถานที่จัดการประชุม โรงแรมที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคม สาธารณสุข และความปลอดภัย

โดยการประชุมประจำปีฯ ถือว่าเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศสมาชิกของธนาคารโลกจำนวน 189 ประเทศ และผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิก IMF จำนวน 190 ประเทศ

รวมทั้งผู้บริหารองค์กรและสถาบันการเงินระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ ซึ่งการประชุมใหญ่ประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ธนาคารโลก และ IMF ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินของโลก ปัญหาเร่งด่วนที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญอยู่

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก การรักษาเสถียรภาพการเงินโลก การขจัดความยากจน การสร้างงาน การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมประจำปีฯ มีกำหนดจัดในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยในปี 2566 ราชอาณาจักรโมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีฯ และในปี 2567 และ 2568

การประชุมประจำปีฯ จะจัดขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา และจะเวียนให้ประเทศสมาชิกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทุก ๆ 3 ปี ตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยประเทศไทยได้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีฯ ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อปี 2534 ณ กรุงเทพมหานคร

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีฯ ปี 2569 จะเป็นการแสดงบทบาทนำของประเทศไทยในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ และเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ส่งเสริมนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ โดยในช่วงเวลาการประชุมดังกล่าวจะมีการประชุมคู่ขนานต่าง ๆ ที่สำคัญระหว่างประเทศสมาชิก กลุ่มประเทศ และสถาบันการเงินชั้นนำระหว่างประเทศ

โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกประมาณ 12,000 คน ซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องจากการประชุมดังกล่าว

error: Content is protected !!