fbpx
News update

เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายพิเศษที่ SAM

ในหัวข้อ  “ภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) และหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศซึ่งกำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน 

error: Content is protected !!