fbpx
News update

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย ลงนาม MOU ผนึกกำลังกลุ่มเสนาฯ ร่วมมือบริหารจัดการทรัพย์สิน และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของประเทศ

Onlinenewstime.com : นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  กล่าวว่า SAM ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ภาครัฐที่เป็นเครื่องมือสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทสำคัญและเป็นหนึ่งวงล้อฟันเฟืองหลักในแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เพื่อช่วยดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมามากกว่า 20 ปี

ปรัชญาการบริหารงานของ SAM นำหลักคิดจากโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9   “โครงการแก้มลิง” ที่เปรียบเสมือนการดูดซับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศมาเก็บไว้บ่อพัก “บ้าน SAM” และบำบัดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเหล่านั้น

ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ และบริหารสินทรัพย์เหล่านั้นให้มีคุณภาพผ่าน “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาด้านเครดิตใ ห้สามารถกลับมาพลิกฟื้น อยู่รอด อยู่ได้ อยู่เติบโต อยู่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้  การสร้างเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือฟื้นฟูลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า SAM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กลุ่มเสนาให้ความสนใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกับ SAM  ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มี NPL ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการทั้งสิ้นกว่า 4 แสนล้านบาท และ NPA ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

การลงนามบันทึกข้อความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ กลุ่มเสนา ประกอบด้วย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที จำกัด หรือ T&T  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์เพื่อนำไปพัฒนาหรือบริหารจัดการต่อไป

นับว่าทั้ง 3 หน่วยงาน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการการช่วยฟื้นฟูและนำทรัพย์สินที่ทิ้งร้างในระบบสถาบันการเงินกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA   เปิดเผยว่าปี 2565 ทางเสนามีนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักไปพร้อมกับการขยายโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ (New Business) ให้มีความหลากหลายและครบวงจร

ภายใต้พันธกิจปี 2565 “SENA Next” การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งสินค้าและด้านการบริการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมต่อยอดธุรกิจหลักของเสนาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ทั้งนี้ ทางเสนาได้มีการจัดตั้ง บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที  จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจบริหารและพัฒนาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้มีมูลค่าสูงสุด  เช่น การรับซื้อ โอน หรือ ประมูลสินทรัพย์จากสถาบันการเงินมาพัฒนาคุณภาพของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้

โดยล่าสุด ทางบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที  จำกัด บริษัทในเครือเสนา ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารและจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ Non – Performing Loan : NPL และสินทรัพย์รอการขายหรือบ้านมือสอง  Non – Performing Asset : NPA   

ซึ่งขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ เบื้องต้นทางบริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที จะมีการพิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินรอการขายของ SAM ประเภททรัพย์เพื่อการลงทุน หรือทรัพย์ประเภทโครงการเพื่อนำไปพัฒนา รวมถึงการพิจารณารับซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์ลูกหนี้ ที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบโครงการไปบริหารจัดการ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี  ทางเสนาและบริษัทในเครือบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที   มั่นใจว่าธุรกิจบริหารสินทรัพย์จะเป็นแรงหนุนที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องและเสริมศักยภาพการเติบโตของบริษัทให้แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ในอนาคต

error: Content is protected !!