fbpx
News update

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2566

Onlinenewstime.com : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลางในทุกระดับชั้น ที่มีความประพฤติดี  มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การขอรับทุน และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ligimgiew.or.th  หรือ Facebook : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-335-5555 ต่อ 3322

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ก่อตั้งโดย คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการมอบโอกาสทางการศึกษา ให้กับเยาวชนไทยที่เรียนดีและปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกระดับชั้น “เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคน สามารถเปลี่ยนชีวิตคนๆ หนึ่งให้ประสบผลสำเร็จได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตมาเป็นคนดี มีวิชาความรู้ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ช่วยแก้ปัญหาความยากจน

ซึ่งทุนการศึกษานี้ถือเป็นการมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม อันเป็นหัวใจและพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะถ้าเยาวชนมีการศึกษาที่ดี ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ นำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างฐานะ สร้างครอบครัวให้มีความมั่งมี ถือเป็นการช่วยพัฒนาคนในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศชาติต่อไป

error: Content is protected !!