fbpx
News update

สธ.ระดม สสจ.ทั่วประเทศ เดินหน้าบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

ล่าสุด นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ขับเคลื่อนระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทาง Patient Journey เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและชุมชน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรม พีช ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กระบี่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติดเพื่อการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ระดับจังหวัด

โดยกล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมร่วมกับทุกภาคส่วน ภายใต้นโยบาย “ปลุกชุมชนให้เข้มแข็ง เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วยฯ”

ซึ่งจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยถึงปี 2566 มีผู้ป่วยยาเสพติดสะสม 969,901 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีอาการทางจิตร่วมด้วย 381,631 ราย (39.35%) ส่วนผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) มีจำนวนผู้ที่คลุ้มคลั่งเพิ่มขึ้นทุกปี

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้การแก้ไขปัญหาจิตเวชและยาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติดให้มีคุณภาพและครอบคลุมสถานพยาบาลทุกระดับ

ในปัจจุบันเปิดให้บริการมินิธัญญารักษ์ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด 146 โรงพยาบาล รวม 2,039 เตียง มีหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดครอบคลุม รพศ. รพท. รวม 127 แห่ง และมีกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน 754 แห่ง

โดยมีการขับเคลื่อนระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามแนวทาง Patient Journey ติดตามกำกับผลการดำเนินงานผ่าน Dashboard ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด จะเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันจัดระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ทุกที่ทุกเวลา และติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยังเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจนโยบายการป้องกันและควบคุมความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช SMI-V และระบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดโดยชุมชน (CBTx)

ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดร่วมกับคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติด เข้าร่วมประชุม กว่า 200 คน

error: Content is protected !!