fbpx
News update

วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2566 International Open Data Day 2023

Onlinenewstime.com : ดร.นพรัตน์ เมธาวิกุลชัย (กลาง) ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2566 International Open Data Day 2023 บนแนวคิด “Unlock the power of open data with give and take ปลดล็อคพลังแห่งข้อมูลเปิดภาครัฐ ด้วยการให้และรับ เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่ทันสมัย”  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) และศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่จะส่งเสริมการยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) ผอ. สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล  

ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร (ซ้ายสุด) นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล (ที่ 3 จากขวา)  รอง ผอ.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

น.ส.บุญญรัตน์ กิตติวรวุฒิ (ที่ 2 จากขวา) ผอ.การค้าเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ น.ส.รับขวัญ ซอดำรงค์กุล ( ขวาสุด) อุปนายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ร่วมงาน 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 C-asean อาคาร ThaiBav Quarter เมื่อเร็วๆ นี้

error: Content is protected !!