fbpx
News update

วิศวะมหิดล จัดอบรมทักษะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา แก่น้องเยาวชนประถมปลาย

Onlinenewstime.com : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วย ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สร้างสรรค์กิจกรรมวิศวะมหิดลเพื่อสังคม (ESR) เปิดโครงการ “อบรมฝึกทักษะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาปลาย” ร่วมกับ ดร.เจน เกิดโพชา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและเพิ่มพูนทักษะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ในการใช้ไอทียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก จ.นครปฐม

ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการอบรมฝึกทักษะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาปลายช่วยยกระดับพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมไปกับสร้างเสริมประสบการณ์ในทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยโปรแกรมที่นำมาอบรมนักเรียนในครั้งนี้ คือ โปรแกรม Python เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างแอปพลิเคชันเบื้องต้น ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจิตอาสา อาทิ อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดร.สุปรีย์ บูรณะกนิษฐ และอาจารย์ชัยชนัตถ์ ชาญศิลปกุล ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาแอปพลิเคชันการเขียนโปรแกรม Python

ในกิจกรรมครั้งนี้ ยังเน้นภาคปฏิบัติลงมือทำและบรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ด้วยการแข่งขันนำเสนอผลงานจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เชิงบรรยายในรูปแบบเล่านิทานสัตว์ประยุกต์ด้วยนวัตกรรม Microbit

โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมแมวเป้า ผลงานนิทาน เรื่อง “เพนกวิน & ม้า รักความสามัคคี” และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวัยรุ่น Y2K ผลงานนิทาน เรื่อง “สุนัข & เพนกวิน มุ่งมั่นสู่เส้นชัย”

error: Content is protected !!