fbpx
News update

กกต. นับคะแนนเลือกตั้งส.ส. จำนวน 400 เขตเลือกตั้ง เสร็จสิ้นแล้ว

Onlinenewstime.com : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. เผยแพร่ข่าวเลขที่ 225/2566 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

โดยมีข้อความว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหาร ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) ได้จัดให้มีการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ หรือ ECT Report เพื่อเผยแพร่ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านหน้าจอแสดงผล (Dashboard) ให้แก่ สื่อมวลชน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็ปไซต์ www.ectreport.com นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่า การรายงานผลการนับคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.ectreport.com ได้ดําเนินการครบตามที่กําหนดแล้ว

และการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จํานวน 400 เขตเลือกตั้ง ยกเว้นเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครปฐม ที่งดลงคะแนนเนื่องจาก ประสบวาตภัย ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนําส่ง แล้วจะได้ปรับปรุงหน้าจอแสดงผลเพื่อนําเสนอผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 อย่างเป็นทางการต่อไป

error: Content is protected !!