fbpx
News Update

ขบ. เผยสถิติการร้องเรียนรถสาธารณะ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 พบกิริยาวาจาไม่สุภาพ-ปฏิเสธไม่รับส่งผู้โดยสารที่ป้ายมากที่สุด

Onlinenewstime.com : กรมการขนส่งทางบก เผยสถิติการร้องเรียนรถสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้อง ลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิด

โดย ขบ. ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และได้รวบรวมสถิติการร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 17,548 เรื่อง และได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 14,747 เรื่อง ร้อยละ 84.04%

แบ่งออกเป็น รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (รถแท็กซี่ รถสามล้อ รถสี่ล้อเล็ก รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ) จำนวน 11,071 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 9,539 เรื่อง ร้อยละ 86.16% รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถเมล์ รถมินิบัส รถตู้ รถสองแถว ฯลฯ) จำนวน 6,477 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 5,208 เรื่อง ร้อยละ 80.41%

และ 5 ข้อหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ได้แก่ 1) แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 2) ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว 3) ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 4) ใช้รถผิดประเภท (ป้ายดำ) และ 5) ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร

ส่วน 5 ข้อหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ได้แก่ 1) ปฏิเสธ/ไม่หยุดรรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ป้าย 2) ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว 3) แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 4) ใช้รถผิดประเภท (ป้ายดำ) และ 5) เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนรถอื่น ๆ และรถส่วนบุคคล จำนวน 29,071 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ จำนวน 26,460 เรื่อง ร้อยละ 91%

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบ. ได้ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งนี้ หากดำเนินการตรวบสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ ถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ

โดยผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนด และถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

error: Content is protected !!