fbpx
News update

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนสำนักงานบัญชีที่มีคุณสมบัติพร้อม ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด “สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น”

นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง โดยหนึ่งในธุรกิจที่กรมฯ ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องคือ ธุรกิจสำนักงานบัญชี ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกประเภทต้องจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี

ซึ่งในแต่ละปีมีนิติบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า 800,000 รายที่ต้องนำส่งงบการเงิน และกว่า 50% ต่างพึ่งพาสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินให้ ดังนั้น การให้บริการอย่างมืออาชีพของสำนักงานบัญชีจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนภาครัฐในการควบคุม ดูแล สอบทาน และจัดทำบัญชีของนิติบุคคลให้ถูกต้อง มีคุณภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดให้มีการประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่นโดยได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2563 และ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมและผลักดันสำนักงานบัญชีในประเทศไทยให้ปรับเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานบัญชีที่มีการบริหารงานภายในและให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ลด เลิกการเก็บเอกสารและจัดทำบัญชีของลูกค้าโดยใช้กระดาษ

เป็นการก้าวไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm) หรือสำนักงานไร้กระดาษมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น

โดยขณะนี้มีสำนักงานบัญชีของไทยที่ได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานและก้าวไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลที่ได้รับรางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วจำนวนทั้งสิ้น 21 สำนักงาน ซึ่งทุกสำนักงานต่างเป็นที่ยอมรับของลูกค้าผู้ใช้บริการว่ามีความเป็นมืออาชีพเป็นธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) อย่างแท้จริง

อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่นในปีนี้แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1) SILVER AWARD ซึ่งได้รับคะแนนการประเมินรวมอยู่ระหว่าง 70-79.99 คะแนน 2) GOLD AWARD มีคะแนนประเมินรวมอยู่ที่ 80-84.99 คะแนน และ 3) PLATINUM AWARD มีคะแนนรวมตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

รอบแรก มี 100 คะแนน จะพิจารณาจากแบบสำรวจระดับความพร้อม ควบคู่ไปกับการจัดทำและนำเสนอแผนผังกระบวนการทำงาน (Blueprint) ของแต่ละสำนักงานบัญชี หากได้รับคะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปสู่การพิจารณาใน

รอบสอง จะเป็นการสัมภาษณ์และตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ ว่าสำนักงานบัญชีได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานจริงและสอดคล้องกับเอกสารที่นำส่งในรอบแรกหรือไม่

และสุดท้าย รอบตัดสิน คณะกรรมการแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ลงพื้นที่เก็บคะแนน ณ สถานประกอบการของสำนักงานบัญชี 2) พิจารณาจากการนำเสนอของผู้บริหารสำนักงานบัญชีว่ามีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลมากน้อยเพียงใด รวมถึงภาพรวมของกระบวนการทำงานว่าได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

ปัจจุบัน มีสำนักงานบัญชีที่จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคลอยู่กว่า 7,000 สำนักงาน และจัดตั้งเป็นคณะบุคคลอีกจำนวน 1,648 สำนักงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

โดยที่ผ่านมา กรมฯ ได้ส่งเสริมสำนักงานบัญชีคุณภาพเพื่อเป็นต้นแบบให้ก้าวไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลไปแล้วจำนวน 21 สำนักงาน และจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังสำนักงานบัญชีทั่วไปให้ได้รับการพัฒนาตนเองโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการให้บริการลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลกว่า 800,000 รายทั่วประเทศ

ดังนั้น การประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่นจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้สำนักงานบัญชีเหล่านี้มีความตื่นตัว และตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวไปเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ซึ่ง

นอกจากจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแล้ว ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ได้รับการเผยแพร่ชื่อและที่ตั้งของสำนักงานให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถใช้เครื่องหมายสำนักงานบัญชีดิจิทัลบนสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบัญชีที่ได้รับรางวัล Best Digital Accounting Firm Award 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการเลือกใช้บริการเป็นลำดับต้น และยังได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรมฯ จัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

สำนักงานบัญชีที่จะสมัครเข้าร่วมการประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่นในปี 2567 นี้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดคือ เป็นสำนักงานบัญชีที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบบุคคลธรรมดาคณะบุคคล หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนและมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย และให้บริการด้านการทำบัญชีในรูปแบบสำนักงานที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรอย่างชัดเจน และไม่เคยได้รับรางวัล Platinum Award จากการประกวดของกรมฯ มาก่อน 

สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองกำกับบัญชีธุรกิจ 0 2547-5981, 0 2547-4414

error: Content is protected !!