fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้าและผู้ที่สนใจร่วมสัมมนาหัวข้อ “BEYOND DIGITAL MARKETING TREND 2023”  8 มี.ค. นี้

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom หัวข้อ  “BEYOND  DIGITAL MARKETING  TREND 2023” ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

เพื่อสร้างความรู้ด้านเทรนด์การตลาดรวมถึงเทรนด์การค้าโลกแก่สมาคมการค้าและธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้า ในการพัฒนาองค์กร ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้ายุคดิจิทัล พร้อมปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า รวมถึงให้มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อปูพื้นฐานก่อนก้าวไปสู่การเป็นสมาคมการค้าดีเด่นในอนาคต

นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สมาคมการค้า เป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจรายสาขา และเป็นแกนหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก

ปัจจุบันมีสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินกิจการอยู่จำนวน 3,019 สมาคม โดยกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาธุรกิจ ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจทั่วโลกต่างก็ปรับตัวเข้าสู่รูปแบบของดิจิทัลและมีการนำเทคโนโลยีออนไลน์ เข้ามาใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง

การตลาดดิจิทัลหรือการตลาดออนไลน์ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่ต่างก็เข้ามาสู่โลกของธุรกิจออนไลน์ จึงมีแนวคิดในการให้ความรู้แก่สมาคมการค้าในเรื่องของเทรนด์การตลาดรวมถึงเทรนด์การค้าโลก

พร้อมกับพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เพิ่มความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดสมาคมการค้าสู่การเป็นสมาคมการค้าดีเด่น ให้สมาคมการค้า สามารถเป็นผู้นำให้แก่สมาชิกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน         

โดยกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ภายใต้หัวข้อ “BEYOND DIGITAL MARKETING TREND 2023”  ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 สัมมนาฟรี! แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอบรม ทาง เว็ปไชต์ www.dbd.go.th

โดยแบ่ง การบรรยายออกเป็น 3 หัวข้อ คือ

1) Update กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า โดยวิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่จะมาชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้จากการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า และแนะนำวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องพร้อมอัพเดทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) Upgrade to สมาคมการค้าดีเด่น โดย ดร.พีรเดช อนันตนาถรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่จะมาให้ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งจะแนะนำเคล็ดลับเตรียมตัวอย่างไรให้สามารถก้าวไปเป็นสมาคมการค้าดีเด่น

3) Key to Success in Digital World โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์  พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจะมาช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้เห็นทิศทางการค้าและการตลาดโลกในยุคดิจิทัล สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และแนวทางในการปรับตัวเพื่อให้ประสบความสำเร็จ  อธิบดีกล่าวในตอนท้าย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนสมาคมการค้า ธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้า หรือผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทร. 0 2547 5970 และ 081-1720110 (คุณคัมภีร์) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

error: Content is protected !!