fbpx
News update

อพท. ที่ 1 องค์การมหาชน “โปร่งใส”

Onlinenewstime.com : นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2566  โดย อพท. ได้คะแนนการประเมินที่ 98.06 คะแนน อยู่ในระดับ “ผ่านดี” โดยเป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มการประเมินองค์การมหาชนทั้งหมด 59  หน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและวัดผลจาก 3 หมวด ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ซึ่งถ้าการวัดผลได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ แต่หากได้สูงกว่า 85 คะแนน จะมีการแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่  “ระดับผ่าน” จะต้องได้คะแนนรวมสูงกว่า 85 คะแนน แต่มีคะแนนบางเครื่องมือที่ต่ำกว่า 85 คะแนน

ส่วน “ระดับผ่านดี” ต้องได้คะแนนรวมและคะแนนรายเครื่องมือทุกเครื่องมือสูงกว่า 85 คะแนน และ “ระดับผ่านดีเยี่ยม” ต้องได้คะแนนรวมและคะแนนรายเครื่องมือทุกเครื่องมือสูงกว่า 95 คะแนน 

ทั้งนี้ อพท.  ได้มีการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การ ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะองค์กร เช่น การเปิดเผยราคากลาง การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการฯ การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การ ได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กิจกรรมเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์การได้ง่ายและเข้าใจการดำเนินงานของ อพท.

โดยยึดหลักการทำงานที่แสดงถึงพลังเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานรวม 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด  3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน และ 6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับการดำเนินงานขององค์การให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

error: Content is protected !!