fbpx
News Update

7 โรคสำคัญ ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2561

onlinenewstime.com : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2561 มี 7 โรคที่สำคัญ ได้แก่

  1. โรคไข้เลือดออก ซึ่งปี 2560 มีผู้ป่วย 50,033ราย เสียชีวิต 59 ราย พยากรณ์ว่าปี 2561 จะมีผู้ป่วยประมาณ 5 หมื่นราย มีแนวโน้มสูงขึ้นในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน จึงขอให้ประชาชนร่วมกันกำจัดยุงลายด้วยการเก็บบ้าน เก็บขยะ และ.เก็บน้ำ ป้องกันโรคไข้เลือดออก
  2. โรคไข้หวัดใหญ่
  3. โรคมือ เท้า ปาก
  4. โรคตาแดง
  5. โรคอาหารเป็นพิษ
  6. โรคไข้ฉี่หนู
  7. โรคเมลิออยโดสิส

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึง โรคไข้หวัดใหญ่ ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงถึง 220,000 ราย โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดขนาดใหญ่ และจังหวัดที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรสูง

ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก 6 เดือนถึง 2 ปี และ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฉีดวัคซีนป้องกันโรค แม้ป้องกันไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้

สำหรับภัยสุขภาพที่สำคัญมี 2 เรื่อง ได้แก่ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ และการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจในช่วงปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน

error: Content is protected !!