fbpx
News Update

2021 เริ่มปีแห่ง “ความเสมอภาคทุกวัยทางดิจิทัล” หรือ “Digital Equity for All Ages”

digital age

Onlinenewstime.com : วอนบริษัทมือถือให้ผู้สูงวัยใช้อินเทอร์เน็ตฟรี เตือนอย่าเป็นผู้สูงวัยยิ่งเฉายิ่งเหงา มสธ.เปิดระบบธนาคารหน่วยกิต ให้วัยเก๋าดูคลิปเรียนรู้แบบสนุกสนานแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย พม.เตรียมถอดบทเรียนสังคมสูงวัยหลังวิกฤติโควิด-19

เครือข่ายผู้สูงวัยทั่วประเทศไทยเข้าร่วมเวทีประชุมออนไลน์เปิดตัว “หลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล” (SMART AGEING ACADEMY) ในวันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคม 2021 ซึ่งปีนี้ องค์การสหประชาชาติถือเป็นปีแห่ง “ความเสมอภาคทุกวัยทางดิจิทัล” หรือ “Digital Equity for All Ages”

โดยหลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัลมีจุดประสงค์สร้างนวัตกรรมเรียนรู้ออนไลน์ให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยคนไทยที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า 12 ล้านคนในปัจจุบัน และกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี หวังยกระดับทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีไอซีทีขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การเข้าถึงวิธีดูแลสุขภาวะตัวเองในทุกมิติ เช่น  ยารักษาโรค อาหาร การออกกำลังกาย ดูแลจิตใจ สิ่งแวดล้อม บ้านอยู่อาศัย การทำธุรกิจออนไลน์ การลงทุนวัยเกษียณ ฯลฯ ถือเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเปิดคลิปวีดีโอดูแล้วฝึกทำตามได้จริง เป็นรูปแบบสั้นๆ ง่าย ๆ หัวข้อหลากหลายน่าสนใจประมาณคลิปละ10 นาทีเท่านั้น  ผู้สมัครเรียนออนไลน์ดูคลิปวีดีโอเพียงวันละ 30 นาที ประมาณ 2 อาทิตย์สามารถรับใบประกาศนียบัตรจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

“อนุสรี ทับสุวรรณ”  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรครวมพลังประชาชาติไท ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวบรรยายหัวข้อ “ทิศทางสังคมผู้สูงอายุกับสังคมยุค New Normal” โดยสรุปว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ในไม่ช้า สำหรับยุคนิวนอร์มอล (New Normal) ต้องให้ผู้สูงอายุที่มีพลังรู้จัก 4 เรื่องง่าย ๆ คือ 1 รู้จักการสร้างรายได้ของตัวเอง 2 รู้จักวิธีออมเงินโดยไม่ถูกหลอกลวง 3 รู้จักดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและ 4 รู้จักดูแลจิตใจให้มีอารมณ์ผ่องใส นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับคนรุ่นใหม่ ดังนั้นห้องเรียนออนไลน์จึงเป็นตัวช่วยให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันตามโลกได้ สามารถนำความรู้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้ยิ่งสูงวัยก็ยิ่งเก๋า อย่าเป็นผู้สูงวัยก็ยิ่งเฉา หรือยิ่งสูงวัยก็ยิ่งเหงา

“สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์” อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในหัวข้อ “ภาครัฐกับแนวทางขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยภายใต้บริบทของยุค New Normal” โดยเน้นให้ความสำคัญกับแนวทางขับเคลื่อนผู้สูงอายุภาครัฐ ที่ต้องคำนึงถึงระดับสากลและระดับชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของนานาชาติตอนนี้ เน้นขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนยั่งยืน ส่วนระดับชาติมี 3 ด้านที่ต้องบูรณาการร่วมกัน  ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านยุทธศาสตร์ และด้านนโยบาย ในยุคที่สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่จากเราไป จำเป็นต้องปรับตัว ปรับใจ ปรับการทำงาน 4 ส่วนด้วยกัน คือ 1 สังคมสูงวัยหลังภัยโควิด-19 พวกเราต้องมาถอดบทเรียนทำความเข้าใจใหม่ในเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิต 2 การพัฒนาสิทธิสวัสดิการให้เข้าถึงผู้สูงวัย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับยุคดิจิทัล 3 สร้างความเข้าใจสังคมสูงวัยพลังบวก ให้มีความเหนียวแน่นและเข้มแข็งเป็นพลังของสังคมได้ และ 4 มุ่งพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานทั้งเรื่องการเรียนรู้ สถานที่ดูแลและกลุ่มผู้ดูแล

นอกจากบรรยายพิเศษข้างต้นแล้ว ยังมีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นหัวข้อ “นวัตกรรมการสื่อสารยกระดับห้องเรียนออนไลน์วัยเก๋าแบบไทย…วัคซีนที่ยั่งยืนของผู้สูงอายุ” ผู้เข้าร่วมมีทั้ง ครู พยาบาล นักวิชาการ วิศวกร ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ฯลฯ  

“ณัฐพล เทศขยัน”  รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) มีความเห็นว่า การรู้จักใช้เทคโนโลยีมีบทบาทมากสำหรับสังคมในอนาคต จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล (สมาร์ทเอจจิ้ง) เน้นเนื้อหาให้เรียนรู้สุขภาวะ ร่วมกับการเรียนรู้กิจกรรมทางสังคม แต่ตอนนี้มีข้อจำกัดบางอย่าง ที่อยากให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้สูงวัย เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายของบริษัทมือถือต่าง ๆ ยังมีราคาสูง รวมถึงราคาตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต อันนี้เป็นประเด็นเชิงนโยบายสำคัญ อยากฝากให้หน่วยงานรัฐและเอกชนช่วยกันผลักดัน ทำอย่างไรให้ผู้สูงวัยทั่วประเทศไทยได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีหรือในราคาถูก เพื่อลดอุปสรรคและความเลื่อมล้ำในยุคดิจิทัล

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์ซีซีดีเคเอ็ม (CCDKM) มสธ. กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงวัยมาช่วยกันออกแบบนวัตกรรมการสื่อสารให้สอดคล้องความต้องการแท้จริงของผู้สูงอายุไทยและสากล โดยไม่มีข้อจำกัดด้านอายุหรือวุฒิการศึกษา ทุกคนเปิดโทรศัพท์มือถือเรียนได้อย่างสนุกสนาน เพราะผู้สูงวัยส่วนใหญ่ใช้มือถือเป็นอยู่แล้ว ในแต่ละวันจะเปิดดูคลิปต่าง ๆแล้วส่งแชร์กันสื่อสังคมออนไลน์  พวกเราจึงช่วยกันออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ทั้งข้ออมูลด้านสุขภาวะ ด้านการสร้างอาชีพออนไลน์ยุคใหม่ของผู้สูงวัย รวมถึงการรู้เท่าทันโลกดิจิทัล ทุกท่านเข้าไปเรียนรู้ดูผ่านไลน์ ผ่านเฟซบุ๊คได้ทันที ที่สำคัญไปกว่านั้นคือสามารถสะสมชั่วโมงเรียนใน “ระบบธนาคารหน่วยกิต”  หรือ เครดิตแบงค์ (credit bank ) นำไปต่อยอดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ หลักสูตรนี้ถือว่าสอดคล้องกับคำประกาศขององค์การสหประชาชาติให้ปี 2021 เป็นปีแห่งความเสมอภาคทุกวัยทางดิจิทัลอย่างแท้จริง

สำหรับผู้สนใจอยากเรียนหลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล กดสมัครได้ที่ https://thaismartageing.org/ เปิดให้ทุกคนเรียนได้ 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือเข้าเรียนผ่านเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/smartageingthailand/

ฝึกภาษาฝรั่งเพื่อ “ช้อปปิ้งออนไลน์”

สูตรเด็ด “อาหารปั่นคลีน”ผู้สูงวัยมีปัญหาเคี้ยวยาก

“พินัยกรรม” แบบเขียนเองง่ายนิดเดียว                                          

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!