fbpx
News update

ใน “วันมาฆบูชา” ผลสำรวจประชาชนกว่าร้อยละ 60 ตั้งใจทำบุญตักบาตร เวียนเทียน

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็น เด็ก เยาวชนและประชาชน เกี่ยวกับวันมาฆบูชา

พบว่าประชาชน ร้อยละ 36 ทราบว่าวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ

ร้อยละ 69 ตั้งใจไปทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ผลสำรวจยังพบว่า

ประชาชนกว่าร้อยละ 53 ทราบว่าประเทศไทย ร่วมกับประเทศอาเซียน จัดงานพระพุทธศาสนามาฆบูชาอาเซียนใน 15 จังหวัด อาทิ เชียงราย สระแก้ว สุรินทร์ สตูล

นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยกับการฟื้นฟูประเพณี เกี่ยวกับการฟื้นฟูและเผยแพร่องค์ความรู้ “พระราชพิธีการถวายเทียนรุ่ง” หรือ การจุดเทียนบูชาจนถึงรุ่งเช้าวันใหม่

ขณะเดียวกันประชาชน ยังต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เสริมสร้างความสามัคคี สวดมนต์ ฟังเทศน์ เวียนเทียน เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีอีกด้วย

error: Content is protected !!