fbpx
News update

เอเชีย เอรา วัน พร้อมด้วย รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จับมือพันธมิตรภาครัฐ และเครือข่ายผู้พิการ นำร่องบูรณาการ อบรมความรู้พื้นฐานให้บริการผู้พิการอย่างถูกต้อง

Onlinenewstime.com : บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินกิจการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งในปัจจุบันมีภารกิจให้การสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมด้วย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ริเริ่ม “โครงการความร่วมมือส่งเสริมการบริการและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมของผู้พิการ”

จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานการให้บริการผู้พิการแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง แก่พนักงานให้บริการลูกค้าบนสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพื่อรณรงค์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการตระหนักถึงความสำคัญการให้บริการด้านคมนาคมแก่ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง พร้อมเป็นต้นแบบการมุ่งส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถเข้าถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม

นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด กล่าวว่า โครงการในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เอรา วัน แคร์ (AERA 1 Care) ของบริษัท เอเชีย เอรา วัน ที่มุ่งเน้นในการผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริม ให้เกิดความเท่าเทียมแก่ผู้พิการทุกประเภทในทุกมิติ

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทฯ ในการส่งเสริมการเพิ่มการเข้าถึง ตลอดจนการใช้บริการขนส่งสาธารณะสำหรับผู้พิการ ให้สามารถใช้บริการได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการดำรงชีวิต

“บริษัท เอเชีย เอรา วัน ในฐานะผู้สนับสนุนการเดินรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ถือเป็นเจตนารมณ์ของเราคือการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนและตอบแทนสังคม

โครงการนี้เป็นเพียงก้าวแรกในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ตั้งใจไว้ การส่งเสริมพนักงานซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการให้บริการผู้โดยสาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน ในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการในแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลนั้น เป็นเรื่องสำคัญมาก จึงเป็นที่มาในเปิดโครงการจัดอบรมในวันนี้

ซึ่งต้องขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุน ทำให้เกิดการบูรณาการโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้โดยสารทุกประเภทในท้ายที่สุด” นายสฤษดิ์ กล่าวเสริม

ด้านนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความยินดีในความร่วมมือที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนสังคมในครั้งนี้ว่า “ภายใต้โครงการความร่วมมือส่งเสริมการบริการและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมของผู้พิการ  สภาคนพิการฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร และเป็นวิทยากรในการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำสถานี และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  หรือ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้ข้อมูลเชิงลึกถึงข้อจำกัดในการเดินทางของผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้พิการ และผู้ที่คลุกคลีอยู่กับผู้พิการ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้พิการบนสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

โดยแบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความพิการแต่ละประเภท และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ผ่านการสาธิตการให้บริการในสถานที่ และสถานการณ์จริงเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายผู้พิการคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด”

นอกจากนี้ เอเชีย เอรา วันยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง ซึ่งได้เข้าร่วมให้ข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางให้มีมาตรฐาน

เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการระดับสากล ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในฐานะผู้บริหารงานเดินรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ที่ร่วมผลักดันให้เกิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

“ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกองค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือต้องการส่งเสริมและยกระดับให้ผู้พิการมีข้อจำกัดในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าของเราน้อยที่สุด และราบรื่นที่สุด จึงตั้งใจยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งสร้างบรรทัดฐานการให้บริการ

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ นำแนวคิดไปต่อยอดเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและความเท่าเทียมในการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะของผู้พิการได้ต่อไปในอนาคต” นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าว

ด้านกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หนึ่งในห้าพันธมิตรของโครงการ ในฐานะหน่วยงานประสานหลักด้านคนพิการ ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มาโดยตลอด

มองว่าโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่จะช่วยทำให้คนพิการและคนทั้งมวลที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับโครงการความร่วมมือส่งเสริมการบริการและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมของผู้พิการ เป็นการดำเนินกิจกรรมผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อจำกัดและความต้องการของผู้พิการแต่ละประเภท

อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้โดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านวิทยากรผู้ให้ความรู้จากเครือข่ายผู้พิการทั้ง 7 ประเภทจาก นำโดย สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

โดยมีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำของผู้พิการ ทั้งยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานี และการให้บริการที่ได้มาตรฐานที่ถูกต้องสำหรับผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดด้านกายภาพในการเดินทางอีกด้วย

error: Content is protected !!