fbpx
Breaking News

เปิดหลักสูตรเร่งพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์เข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินเครื่องพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ ให้มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมี ISO 9001 เป็นเครื่องหมายการันตี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันนี้ – 29 พฤษภาคม 2563 จากนั้นจะได้รับการบ่มเพาะความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์อย่างเข้มข้น ลงพื้นที่จริงให้คำปรึกษา พร้อมประเมินธุรกิจให้เข้าสู่มาตรฐานก่อนได้รับการรับรอง

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกำหนดจัด ‘กิจกรรมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001’ ระหว่างเดือนมิ.ย.- ส.ค. 63 ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ให้รองรับการขยายตัวภาคการค้าและบริการ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทย มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

อธิบดี กล่าวต่อว่า “กิจกรรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์แบบเข้มข้น ให้มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 (ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ) ซึ่งธุรกิจจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ มาให้คำแนะนำโดยตรง ถึงแนวทางการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละราย

การวางแผนระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพและขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการจริง ซึ่งจะมีการตรวจประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจที่เข้าร่วม จะได้รับทราบข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงธุรกิจของตนเอง ให้สามารถเข้าสู่มาตรฐาน และนำไปปรับใช้กับธุรกิจต่อได้ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการประเมินแล้วจะได้รับใบรับรองจากหน่วยรับรองมาตรฐาน (Certification Body: CB) และได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า”

“โอกาสนี้ ขอเชิญชวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤษภาคม 2563 (รับจำนวนจำกัด) ผ่าน เว็บไซต์ หรือ เว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5955 อีเมล์ logisticsdbd@gmail.com”

“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวน 869 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) จำนวน 601 ราย และธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 268 ราย

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีธุรกิจโลจิสติกส์ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจำนวน 27,562 ราย ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางบก จำนวน 19,816 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมาเป็นตัวแทนออกของ จำนวน 3,897 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.14 ซึ่งถือเป็นโอกาสของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ในการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ต่อไป” อธิบดีกล่าวในท้ายที่สุด

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!