fbpx
Breaking News

เปิดตัวโครงการ‘อยู่เป็น’บูมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

Onlinenewstime.com : รมช.พณ.เปิดตัวโครงการ‘อยู่เป็น’ ชูโรดแมพส่งเสริมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัยแบบครบวงจร เน้นพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด ให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ พร้อมแนะสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้สูงวัย     

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ในปี 2563 กระทรวงพาณิชย์ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจ และมีมาตรฐานตามหลักสากล การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน และสร้างโอกาสทางการตลาด โดยผลักดันให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโต

สำหรับแนวทางการส่งเสริมนั้น ได้มอบหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำโรดแมพเพื่อผลักดันภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้จัดทำโครงการ “อยู่เป็น” ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด และรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบในปี 2573

กำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

  1. การสร้างการรับรู้ (Awareness) ด้วยการเสริมโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทักษะการบริการจัดการ กฎระเบียบที่จำเป็น การสร้างมาตรฐานสากล
  2. การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการใช้ Knowledge Experience, การสร้าง Networking, การเป็น Good Governance Standardization
  3. การสร้าง Supply Chain โดยสร้างกลุ่มธุรกิจ ที่สนองความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์มาตรฐานสากลสูง ในการดูแลผู้สูงอายุ
  4. การสร้าง Ecosystem อาทิ การผลักดันมาตรฐานธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมการลงทุน จาก BOI การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

และเพื่อให้การดำเนินโครงการ สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ จึงใช้โอกาสวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันเปิดตัวโครงการฯ เนื่องจากต้องการให้ทุกคนเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรัก

และตัวโครงการ “อยู่เป็น” ก็เป็นความรัก ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งความรักระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเอง ความรักระหว่างบุตรหลานกับผู้สูงอายุ รวมถึงความรักและความปรารถนาดี ระหว่างผู้ประกอบการกับครอบครัวผู้สูงอายุที่จะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ  ดังนั้นวันแห่งความรักจึ งเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเปิดตัวโครงการ

โดยในวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เชิญกูรูด้านไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุจาก SCG มาร่วมถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมในสาขาต่างๆ  มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทำให้สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมทั้งนำสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ Dulare : ระบบ information ของ nursing home, Prompt-U : บริการ Solution ในการปรับปรุงบ้าน/อาคารเพื่อผู้สูงอายุ, Habiimat : สินค้าพื้น Softfloor มาร่วมแสดงด้วย

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า ไม่เฉพาะแต่ภาคเอกชนเท่านั้น ที่ต้องมีการปรับตัวรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย ภาครัฐก็มีความท้าทาย ในการวางแผนเพื่อรับมือด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลักประกันด้านรายได้ การส่งเสริมและขยายโอกาสในการทำงานของผู้สูงอายุ การสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หรือการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสมและปลอดภัยในที่สาธารณะสำหรับผู้สูงอายุ

กล่าวโดยสรุป ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ มีความน่าสนใจและยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาว ผู้ที่สนใจจะเริ่มลงทุนทำธุรกิจ จึงควรศึกษามาตรฐานของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้ดี เพื่อที่จะได้ตัดสินใจเลือกทำธุรกิจ ที่ตนเองมีความสนใจ รวมถึงการมีไอเดียสร้างสรรค์ และหาหนทางนำธุรกิจตัวเองเข้าไปจับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “A-list Business 2020 : ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ”ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2, 3, 10, 16 และ 17 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 6 วัน (36 ชั่วโมง) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงลึก ให้แก่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถปรับตัวและบริหารจัดการธุรกิจ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่า ในปี 2563 ประเทศไทย จะมีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 12,361,000 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 5963, สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ เว็บไซต์

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!