fbpx
News update

เปิดการท่องเที่ยวและพักแรม “บนยอดภูกระดึง” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Onlinenewstime.com : อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดการท่องเที่ยวและพักแรม “บนยอดภูกระดึง” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยต้องจองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติผ่าน App QueQ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน

ขั้นตอนการท่องเที่ยว ดังนี้

  1. จองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติผ่าน App QueQ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน
  2. จองบ้านพักและเต็นท์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน ได้ที่ https://nps.dnp.go.th/reservation.php หรือโทร. 042810834
  3. ชำระค่าบริการบุคคลและยานพาหนะที่ด่านตรวจ 1
  4. ติดต่อฝากยานพาหนะที่ด่านตรวจ 2
  5. ติดต่อลงทะเบียนบ้านพักหรือเต็นท์ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา)
  6. จ้างหาบสัมภาระที่อาคารหมายเลข 4
  7. ลงทะเบียนขึ้นเขาและยื่นบัตรค่าบริการบุคคลที่ด่านตรวจ 3
  8. เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูกระดึง
  • วันธรรมดา อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 06.00-13.00 น.
  • วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 05.30-13.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.042810833 หรือ 042810834

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ขอให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือพื้นที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

error: Content is protected !!