fbpx
News update

เชิญชวนประชาชนร่วมโหวตใช้เลขสายรถเมล์”ใหม่”ตามแผนปฏิรูป หรือใช้เลขสาย”เดิม” ในเส้นทางกรุงเทพฯและปริมณฑล

Onlinenewstime.com : กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนประชาชนร่วมโหวตใช้เลขสายรถเมล์ใหม่ตามแผนปฏิรูป หรือใช้เลขสายรถเมล์เดิม ในเส้นทางให้บริการพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เดินหน้าแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารและสามารถเชื่อมโยงระบบรถโดยสารประจำทางกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ทั้งระบบราง คือ โครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสาย ระบบรถไฟความเร็วสูงที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต ระบบเรือโดยสารซึ่งเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งเพื่อให้เกิดระบบรถโดยสารประจำทางที่ผู้ใช้บริการปลอดภัย ตัวรถมีสภาพใหม่ สะดวกสบาย เป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด เช่น รถ NEV หรือ EV เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ

โดย ขบ. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอเชิญชวนให้ทุก ๆ ท่านร่วมกันแสดงความเห็นต่อการกำหนดรูปแบบหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทางตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจริง ผู้สนใจสามารถร่วมโหวตผ่านทางเพจ facebook ของ ขบ. หรือเว็บไซต์ของ ขบ. โดยรูปแบบในการโหวตแสดงความคิดเห็นจะมี 2 ทางเลือก คือ
– ทางเลือกที่ 1 ใช้หมายเลขเส้นทางใหม่ทั้งหมดตามแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
– ทางเลือกที่ 2 เส้นทางเดิมหรือใกล้เคียงเส้นทางเดิมกลับไปใช้หมายเลขเส้นทางเดิม สำหรับเส้นทางเดิมที่มีการแบ่งเป็นสองเส้นทางหรือสามเส้นทางใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับ ในส่วนของเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน กำหนดให้เป็นเลขใหม่ 3 หลัก

สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโหวตผ่านช่องทางดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ขบ. ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเพื่อร่วมกันกำหนดหมายเลขเส้นทางตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุด

error: Content is protected !!