fbpx
News Update

อุโมงค์รถไฟรางคู่สายยาวที่สุดในประเทศไทย

Onlinenewstime.com : การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟทางคู่สายยาวที่สุดในประเทศไทย ระยะทาง 5.2 กม. บริเวณบ้านหินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ประสบความสำเร็จในการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟทางคู่สายยาวที่สุดในประเทศไทย บริเวณบ้านหินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

โดยมีความยาวภายในอุโมงค์ทั้งสิ้น 5.2 กิโลเมตร หรือคิดเป็นระยะทางในอุโมงค์ทั้งขาขึ้นและขาล่องรวมกว่า 10.4 กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทั้งหมด 3 อุโมงค์ คือ 1. อุโมงค์หินลับ 5.20 กิโลเมตร  2. อุโมงค์มวกเหล็ก 0.26 กิโลเมตร และ 3. อุโมงค์คลองขนานจิตร 1.17 กิโลเมตร บนพื้นที่ จ.สระบุรี ถึง จ.นครราชสีมา ซึ่งอุโมงค์มวกเหล็กและอุโมงค์คลองขนานจิตร ได้เจาะทะลุหากันเป็นที่เรียบร้อยไปก่อนหน้านี้

“การขุดเจาะอุโมงค์รถไฟ ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ โดยทางกิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ได้กดปุ่มระเบิดอุโมงค์หินลับทะลุหากันทั้งหมด (Tunnel Breakthrough) สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ มีระยะทางรวม 132 กิโลเมตร  ถือเป็นรถไฟทางคู่สายสำคัญ และเป็น 1 ใน 5 เส้นทางรถไฟ ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 

โดยเมื่อสร้างเสร็จ จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง และขนส่งในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟ เพื่อการเดินทางและขนส่งสินค้ามากขึ้น รวมถึงยังช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ

นอกจากนี้ยังช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะ ในพื้นที่โครงการกับระดับภูมิภาค และต่อเนื่องไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังได้ปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟตลอดแนวเส้นทางโครงการ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดตัดทางรถไฟอีกด้วย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!