fbpx
Breaking News

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ดันยุทธศาสตร์ 4.0 เสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทย ฝ่าโควิด-19

Onlinenewstime.com : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เร่งเครื่องแผนเชิงรุกยุทธศาสตร์ 4.0 ใช้เทคโนโลยี ปรับตัวสู้ภัยโควิด-19 ส่งนโยบายให้สถาบันเครือข่ายทั้ง 8 สถาบัน ขับเคลื่อนไปยังภาคอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ   Start Up เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม รวมพลังฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน พร้อมเร่งสร้างองค์ความรู้ในภาคอุตสาหกรรมในยุควิถีใหม่ (New Normal)

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เปิดเผยว่าปีนี้ได้มุ่งความสำคัญแบบเชิงรุก 6 เรื่องหลัก  คือ

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
  1. บริการทดสอบ/ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานคุณภาพและการบริการรับรองมาตรฐาน ISO และมาตรฐานระบบต่าง ๆ
  2. พัฒนาบุคลากร บริการปรึกษาพัฒนาอุตสาหกรรมผู้ประกอบการและองค์กร
  3. ให้ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม (IU) นโยบายอุตสาหกรรมและ Industry Foresight
  4. เร่งสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์และพัฒนาช่องทางการตลาด  
  5. พัฒนาอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศ และ
  6. Industry Transformation หรือการปฏิรูปอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต   

ปัจจุบันวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบใหม่ ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ ดังนั้น อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จึงมีนโยบายเข้มข้นที่จะให้ทั้ง 8 สถาบัน ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเข้ามาศึกษาแนวทางบูรณาการงานร่วมกัน ตามวิถีใหม่ (New Normal) 

โดยกำหนดให้ยุทธศาสตร์ 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก  ซึ่ง 8 สถาบัน ประกอบไปด้วย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, สถาบันอาหาร, สถาบันไทย-เยอรมัน, สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สถาบันยานยนต์, สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และ สถาบันพลาสติก  

“8 สถาบันนี้ จะเป็นผู้มีบทบาทมากขึ้นในการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง พร้อมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ต่ออุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยง หรือเป็นสมาชิกของสถาบันฯ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทางการตลาด และการขาย ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ขายสินค้าได้ ทั้งระบบออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ รวมถึง ภาคแรงงานจะช่วยกระตุ้นความต้องการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น

ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานของไทย ที่เรื้อรังมานาน จนต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว อันเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทย จากการผลิตขั้นพื้นฐานไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอีกด้วย”  นายเผด็จภัย กล่าว และเพิ่มเติมว่า

“ผมมองว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่เรียกว่า New Normal จะใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบใหม่ ยังคงมีต่อเนื่อง ผู้คนจะสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น ไม่เดินห้าง ไม่เดินตลาด ทำอาหารรับประทานเอง หรือซื้อกลับบ้าน หากนั่งรับประทาน ก็มีการเว้นระยะ ลดการเดินทางเพราะมีการ Work From Home  ตลอดจนธุรกรรมด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ก็ใช้อินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น มากขึ้นกว่าเดิม”

ทิศทางเหล่านี้ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้มีการพัฒนาและทำงานศึกษาแนวทางบูรณาการงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับทั้ง 8 สถาบัน และได้จัดทำ Work Plan ร่วมกัน

ยกระดับความสำคัญยุทธศาสตร์ 4.0 ตามกรอบนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ดำเนินการไปแล้ว ยกตัวอย่าง

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีหน้ากากผ้าที่มีประสิทธิภาพขั้นสูง และวางมาตรฐานของหน้ากาก และชุด PPE เพื่อสนับสนุนงานทางการแพทย์ในช่วงโควิด-19 รวมถึงจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การ ทำหน้ากากผ้าให้ได้ Smart Fabric และพัฒนาช่องทางจำหน่ายใหม่แบบ New Normal ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการ  

ด้าน สถาบันอาหาร จัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป สู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่  ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร และให้ผู้บริโภครับประทานอาหารสะอาดปลอดภัย 

ส่วน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดูแลด้านมาตรฐานการบริหารจัดการ รวมไปถึงการเพิ่มองค์ความรู้เรื่องดิจิทัล และเทคโนโลยี ในเรื่องอุตสาหกรรมให้ผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม/อาหารแปรรูป ดิจิทัล สุขภาพและการแพทย์, Wellness Economy/New Normal/Next Normal ตลอดจน สร้างการรับรู้และตรวจสอบรับรองผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ You Tube (MASCI Channel), Website, Facebook, Podcast รับสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

“นอกจากนี้ สถาบันไทย-เยอรมัน  ยังมี โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชนสมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

สิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ความรู้พัฒนา ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนและปรับตัว ตลอดจนยังมีโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและด้อยโอกาส ให้มีอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ 

อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือการศึกษาวิชาการต่าง ๆ ในทางอุตสาหกรรม  ตลอดจนวางแนวทางการบริหารจัดการให้ 8 สถาบันนำไปใช้เป็นเครือข่ายกลไกของรัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง” นายเผด็จภัย กล่าวปิดท้าย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!