fbpx
News Update

อีกภัยคุกคามที่โลกต้องจับตา IPCC ชี้สภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงเป็น “วงกว้าง – รวดเร็ว – รุนแรงขึ้น”

Onlinenewstime.com : IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดเผยรายงานล่าสุด (เจนีวา 9 ส.ค. 2021) “นักวิทยาศาสตร์” กำลังสังเกตการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกในทุกภูมิภาคและทุกระบบสภาพอากาศ พบสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายพันปี และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วอย่างรวดเร็ว เช่น ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในช่วง 100 ถึง 1,000 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การควบคุมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ที่มีความเคร่งครัดและยั่งยืน จะมีส่วนช่วยในการจำกัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ถึงแม้ว่าจะเกิดผลดีขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านคุณภาพของอากาศก็ตาม เราอาจต้องใช้เวลานานถึง 20-30 ปีกว่าอุณหภูมิของโลกจะคงที่ ตามรายงานของ IPCC Working Group I การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2021: the Physical Science Basis

รายงาน Working Group I เป็นรายงานฉบับแรกของรายงานการประเมินครั้งที่หก (AR6) จาก IPCC ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2565

รายงานนี้ สะท้อนถึงความพยายามอย่างมากภายใต้สถานการณ์พิเศษ Hoesung Lee ประธาน IPCC กล่าวว่า “ในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงการพิจารณาและการตัดสินใจเรื่องสภาพอากาศ”

โลกร้อนเร็วขึ้น

รายงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการประมาณการกำหนดทิศทางใหม่ ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของภาวะโลกที่ร้อน ที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียสภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งพบว่าแม้จะมีความพยายามเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างรวดเร็ว และทันที ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งและจำกัดภาวะโลกร้อน ที่จะเกิดขึ้นถึง 1.5°C หรือแม้แต่ 2°C

รายงานแสดงให้เห็นว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นั้น มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนประมาณ 1.1°C ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850-1990 และพบว่าโดยเฉลี่ยในช่วง 20 ปีข้างหน้า อุณหภูมิโลก คาดว่าจะขึ้นสูงถึงหรือสูงกว่า 1.5 °C  โดยการประเมินนี้ใช้ชุดข้อมูลเชิงสังเกตที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อประเมินภาวะโลกร้อนในอดีต ตลอดจนความคืบหน้าในความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการตอบสนองของระบบภูมิอากาศต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น

Valérie Masson-Delmotte ประธานร่วมของ IPCC Working Group I กล่าว “ตอนนี้เรามีภาพที่ชัดเจนขึ้น จากข้อมูลของสภาพอากาศในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งจำเป็นอย่างมากในการทำความเข้าใจว่าเรากำลังจะเดินหน้าไปที่ไหน จะทำอะไร และจะเตรียมตัวอย่างไร”

ทุกภูมิภาคกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายประการ เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนโดยตรง แต่สิ่งที่คนได้รับประสบการณ์เรื่องนี้ในแต่ละภูมิภาค มักจะแตกต่างกันกับค่าเฉลี่ยของโลก เช่น ภาวะโลกร้อนบนแผ่นดินจะมากกว่าค่าเฉลี่ยและสูงกว่าเป็นสองเท่าในแถบอาร์กติก

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภูมิภาคบนโลกแล้วในหลายๆ ด้าน การเปลี่ยนแปลงที่เราพบ จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้น” Panmao Zhai ประธานร่วม IPCC Working Group I กล่าว

มีการคาดการณ์ว่า ใน 10 ปีข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค สำหรับภาวะโลกที่ร้อนขึ้น 1.5°C จะมีคลื่นความร้อนที่เพิ่มขึ้น ฤดูร้อนยาวนานขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาของฤดูหนาวสั้นลง รายงานยังระบุว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 2°C ของภาวะโลกร้อน ความร้อนที่รุนแรงนั้น จะมีผลกระทบอย่างมากต่อภาคการเกษตรและสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอุณหภูมิเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างในทุกภูมิภาค การที่โลกร้อนขึ้น จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของความชื้นและความแห้งแล้ง ลม หิมะและน้ำแข็ง ไปจนถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเล และมหาสมุทร

ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้วัฏจักรของน้ำทวีความรุนแรงขึ้น เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง รวมถึงภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นในหลายภูมิภาค

ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝน ในละติจูดสูง ปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้ำฝน คาดการณ์ว่าจะลดลงในพื้นที่กึ่งเขตร้อนส่วนใหญ่ และยังมีการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนมรสุม ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

พื้นที่ชายฝั่งทะเล จะเห็นระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบริเวณชายฝั่งบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น ในพื้นที่ลุ่มและเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง เหตุการณ์ระดับน้ำทะเลสุดขั้วที่เคยเกิดขึ้นครั้งเดียวในรอบ 100 ปี อาจเกิดขึ้นทุกปีภายในสิ้นศตวรรษนี้

ภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรง จะขยายผลไปสู่การละลายของน้ำแข็ง และการสูญเสียพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมตามฤดูกาล และพื้นที่น้ำแข็งในทะเลอาร์กติก

การเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทร นอกจากจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้ว ยังจะเกิดคลื่นความร้อนจากทะเลบ่อยครั้งขึ้น เกิดภาวะการเป็นกรดของมหาสมุทร และระดับออกซิเจนที่ลดลง เกิดผลกระทบที่มีอิทธิพลกับมนุษย์อย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ยังจะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศของมหาสมุทร และแน่นอนว่ากระทบกับผู้คนที่ใช้ชีวิตพึ่งพาอาศัยอยู่กับทะเลและมหาสมุทร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้คาดจะดำเนินต่อเนื่องไปอย่างน้อยที่สุดตลอดศตวรรษที่เหลือนี้

สำหรับเมืองใหญ่ต่างๆ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงความร้อน (เนื่องจากพื้นที่ในเมืองมักจะมีแนวโน้มความอบอุ่นสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ) น้ำท่วมสูงผลจากภาวะของฝนตกหนัก และระดับน้ำทะเลที่จะสูงขึ้นในเมืองชายฝั่งทะเล

นับเป็นครั้งแรกที่รายงานการประเมินครั้งที่ 6 ให้การประเมินระดับภูมิภาคที่มีรายละเอียดมากขึ้น เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเน้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยง การปรับตัว และประกอบการตัดสินใจต่างๆ รวมไปถึงกรอบการทำงานใหม่ ที่ช่วยแปลการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสภาพภูมิอากาศ ความร้อน ความเย็น ฝน ภัยแล้ง หิมะ ลม น้ำท่วมชายฝั่ง และอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อสังคมและระบบนิเวศ

ข้อมูลระดับภูมิภาค สามารถศึกษาในละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Interactive Atlas interactive-atlas.ipcc.ch

อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อสภาพอากาศในอดีตและอนาคต

Masson-Delmotte กล่าวว่า “เป็นที่ชัดเจนมานานหลายทศวรรษแล้วว่า สภาพอากาศของโลกกำลังเปลี่ยนแปลง และบทบาทมนุษย์ มีอิทธิพลต่อระบบภูมิอากาศอย่างไม่ต้องสงสัย” รายงานฉบับใหม่ ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในศาสตร์แห่งการแสดงที่มา – การทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีบทบาทต่อสภาวะที่รุนแรงขึ้น เช่น คลื่นความร้อนสูง และเหตุการณ์ฝนตกหนัก

รายงานยังแสดงให้เห็นว่า มนุษย์ยังคงมีศักยภาพ ในการกำหนดทิศทางของสภาพอากาศในอนาคต หลักฐานแสดงอย่างชัดเจนว่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศอื่นๆ จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศเช่นกันก็ตาม

“การรักษาความเสถียรของสภาพอากาศ จะต้องให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มงวด รวดเร็ว และยั่งยืน และการปล่อย CO2 ให้เป็นศูนย์ การจำกัดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเทน (methane) จะนำมาซึ่งผลดีและประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งต่อสุขภาพ และสภาพอากาศในอนาคต”

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!