fbpx
News update

อย. อนุมัติใช้ยาฉีด Evusheld เพื่อป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป

Onlinenewstime.com : นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนยา Evusheld ของบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จํากัด ภายใต้การอนุญาต แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ซึ่งยา Evusheld เป็นยาในกลุ่มโมโนโคลนอล แอนติบอดีที่ใช้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้ใช้สําหรับการรักษาแต่อย่างใด และไม่ได้นํามาใช้แทนที่การสร้าง ภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน

โดยยานี้สามารถใช้ได้ในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่มีน้ำหนัก ตัวอย่างน้อย 40 กิโลกรัม สําหรับประชาชนที่มีความจําเป็นต้องใช้ยานี้ ควรแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับแพทย์ เช่น ประวัติการแพ้ยา ประวัติการรักษาโรคระบบหลอดเลือดหัวใจ การตั้งครรภ์และการให้นมบุตร รวมถึงประวัติ การได้รับวัคซีน เป็นต้น ทั้งนี้ ยา Eyusheld ได้รับการขึ้นทะเบียนยาแล้วจากทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

error: Content is protected !!