fbpx
News update

อพท. ดึงผู้แทน 27 องค์กรท้องถิ่นเรียนรู้มาตรฐาน STMS

Onlinenewstime.com : นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. มอบหมาย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard: STMS) ปี 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี  

โดยภายในงาน ดร. ชูวิทย์ กล่าวว่า อพท.  ได้เชิญผู้แทนองค์กรจัดการด้านการท่องเที่ยว จาก 27 องค์กร จาก 11 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี และเป็นองค์กรตัวอย่างในด้านต่างๆ

พร้อมกับใช้โอกาสนี้เข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางมาตรฐานสากล และแนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนศักยภาพชุมชน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ การดำเนินงานตามแนวทางมาตรฐานการรับรองคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยการนำสถิติข้อมูลการท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์ และการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี  และศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนศักยภาพชุมชน ณ ชุมชนบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี

นอกจากนั้นยังได้เห็นตัวอย่างแนวทางความร่วมมือของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ เพื่อพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไป

error: Content is protected !!