fbpx
Breaking News

หนุนสมาคมการค้าสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีให้แก่สมาชิกสมาคม ยกระดับความเข้มแข็ง พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการระหว่างกัน เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสมาคมการค้า

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่ากรมฯ ได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงาน ‘ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สู่มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี’

เพื่อยกระดับสมาคมการค้า ให้เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเตรียมความพร้อม เข้าร่วมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการจัดตั้งและส่งเสริมบทบาทของสมาคมการค้า ได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจรายสาขา และมีความมุ่งหวังให้สมาคมการค้า จัดตั้งเป็นสมาคมการค้าขึ้นเป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการยกระดับสมาชิกของสมาคมการค้าให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

การจัดงาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาคมการค้า ที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยม จากการประกวดสมาคมการค้าในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ แนวทางการทำงานของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการขับเคลื่อนของกลุ่มสมาคมการค้า เพื่อเป็นแนวทางให้สมาคมการค้าอื่น นำไปบริหารจัดการองค์กรของตน

การให้ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการให้คำปรึกษาพัฒนารายมิติ ตามหลัก Balanced Scorecard หรือ BSC ประกอบด้วย ผลสำเร็จตามพันธกิจ, ความสามารถในการบริหารจัดการ, คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร

Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ และยังเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะใช้การประเมินตามหลักเกณฑ์ในมิติต่างๆ ที่จะช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร อธิบดีกล่าวสรุป

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) มีการจัดตั้งสมาคมการค้ารวมทั้งสิ้น 1,306 สมาคม และยังคงดำเนินการอยู่ จำนวน 1,050 สมาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนพัฒนาสถาบันการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 5970, สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และเวบไซต์  

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!