fbpx
News update

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ 2562

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ 2562


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ 2562 ความว่า


ขันติ หิตสุขาวหา ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข


“เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 
ขอท่านจงเป็นผู้มีขันติ เพื่อบรรลุถึงประโยชน์สุขทุกเมื่อ เทอญ” ขออำนวยพร

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

error: Content is protected !!