fbpx
Breaking News

สภาพัฒน์เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปรับตัวลดลง 1.8% ทั้งปีคาดGDP ติดลบ 5.5%

gdp Q1 2020-

Onlinenewstime.com : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ประกาศถึงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1/2563 และแนวโน้มปี 2563 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหน้า(9%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้วเศรษฐกิจไทย ในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงจากไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ร้อยละ 22 (%QoQ SA)

ด้านการใช้จ่าย

การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐและ ภาคเอกชนปรับตัวลดลง การส่งออกรวมปรับตัวลดลงตามการส่งออกบริการที่ปรับตัวลดลง มากในขณะที่การส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัว ด้านการผลิต การผลิตสาขาที่พักแรมและ บริการด้านอาหารสาขาอุตสาหกรรมสาขาเกษตรกรรม สาขาการขนส่ง และสาขาก่อสร้าง ปรับตัวลดลง ขณะที่การผลิตสาขาการขายส่งและการขายปลีกสาขาการผลิตสาขาไฟฟ้าและ ก๊าซ สาขาการเงินและการประกันภัย และสาขาข้อมูลข่าวสารขยายตัว

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563

คาดว่าจะปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (60) – (-5.0) เนื่องจาก (1) การปรับตัวลดลงรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) การลดลงรุนแรงของ จำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (3) เงื่อนไขข้อจำกัดที่เกิดจากการระบาดของโรค โควิด 19 ในประเทศ และ (4) ปัญหาภัยแล้งโดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะปรับตัวลดลง ร้อยละ 8.0 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 1.7 และร้อยละ

2.1 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5) = (-0.5) และบัญชีเดินสะพัด เกินดุลร้อยละ 4.9 ของ GDP

การแถลงข่าวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (QGDP) ไตรมาสที่ 1/2563

ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2563

ควรให้ความสำคัญกับ (1) การประสานนโยบายการเงินการคลังเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงการลดลงอย่างรุนแรงของรายได้จากการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก รวมทั้งเพื่อเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาค ธุรกิจมีความพร้อมในการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคโควิด 19 และเงื่อนไขข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจผ่อนคลายลง

(2) การผ่อนคลายมาตรการ ปิดสถานที่และข้อจำกัดการเดินทางควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุม การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรัดกุม และดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ พฤติกรรมในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจสามารถปรับตัว เข้าสู่ระดับใกล้เคียงภาวะปกติ รวมทั้งสามารถปรับตัวสอดคล้องกับมาตรการควบคุมและ ป้องกันการระบาดของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบ การประกอบธุรกิจที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิต 19

(3) การให้ความสำคัญกับ การขับเคลื่อนภาคการส่งออกสินค้าเพื่อไม่ให้การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัว ลดลงรุนแรงมากเกินไป รวมทั้งเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้จาก การท่องเที่ยวโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทาง การค้าในช่วงที่ผ่านมาและได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในต่างประเทศ ซึ่งทำให้ความต้องการสินค้าบางรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น

(4) การเบิกจ่าย งบประมาณภายใต้กรอบต่าง ๆ ของภาครัฐ ประกอบด้วย (i) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 902 ของวงเงินงบประมาณโดยเบิกจ่าย รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.0 และร้อยละ 55.0 ตามลำดับ (i) การเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 (i) การเบิกจ่ายงบลงทุน รัฐวิสาหกิจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75.0 และ(v) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

(5) การขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการสร้าง ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ กรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง

(6) การเตรียมการรองรับความเสี่ยงสำคัญ ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีและในระยะปานกลาง

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!