fbpx
News update

ศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมาก วินิจฉัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ยังไม่ครบวาระ 8 ปี

Onlinenewstime.com : วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่ออ่านคำวินิจฉัย เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ หรือไม่

ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมาก วินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ยังไม่ครบวาระ 8 ปี โดยให้เริ่มนับ ตั้งแต่ปี 2560 (6 เม.ย.2560) ตามที่รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ประกาศใช้

คลิปถ่ายทอดสด ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่ออ่านคำวินิจฉัย

error: Content is protected !!