fbpx
News update

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5:4 รับคำร้องฝ่ายค้าน กรณียื่นวินิจฉัยระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกฯ

Onlinenewstime.com : 24 ส.ค. 65.- ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องฝ่ายค้านกรณีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 8 ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยมีมติ 5:4 พร้อมให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย คาดเข้าสู่กระบวนการพิจารณา แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ระหว่างนี้ให้ พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทน

ทั้งนี้ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เผยแพร่ ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี ที่เกี่ยวข้องกับมติรับคำร้องฝ่ายค้าน กรณียื่นวินิจฉัยระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกฯดังนี้

(๖) ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ หรือไม่ (เรื่องพิจารณา ที่ ๑๗/๒๕๖๕)

ผลการพิจารณา

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องแล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๙) จึงมีมติเอกฉันท์ รับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับสําเนาคําร้อง

สําหรับคําขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง ศาลพิจารณาคําร้องและเอกสาร ประกอบคําร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคําร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีมติเสียงข้างมาก (๕ ต่อ ๔) ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัย

error: Content is protected !!