fbpx
News update

ศบค.ปรับระดับพื้นที่ ควบคุมสถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร เป็นสีเขียว สีฟ้า และ สีเหลือง เริ่ม 1 มิ.ย. 65

Onlinenewstime.com : ศบค.เห็นชอบแบ่งโซนพื้นที่ควบคุมโรคโควิด-19 สีเขียว สีฟ้า และ สีเหลือง ผ่อนคลายให้เปิดสถานบันเทิงในพื้นที่สีฟ้าและพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565)  เวลา 09.30 น.  2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 8/2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 ของประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของประชาน และทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และเป็นไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ในการเข้าสู่โรคประจำถิ่น

สำหรับมติ ศบค. มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยมีการปรับลดพื้นที่สีหรือแบ่งโซนในการควบคุมโรคโควิด-19 เหลือเพียงสีเขียว สีฟ้า และ สีเหลือง และผ่อนสถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการคล้ายกัน ดังนี้
1) การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
– พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 0 จังหวัด  – พื้นที่ควบคุมสูงสุด 0 จังหวัด – พื้นที่ควบคุม 0 จังหวัด
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือ) 46 จังหวัด
– พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 14 จังหวัด
– พื้นที่สีฟ้านำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด
2) การผ่อนคลายมาตรการ โดยอนุญาตให้ สถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการคล้ายกัน เปิดให้บริการเฉพาะในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) และพื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการให้บริการ ไม่เกิน 24.00 น. และห้ามบุคคลที่ยังไม่รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เข้าใช้บริการ บริการ รวมถึงแนะนำให้ประชากรกลุ่ม 608 หลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการ ทั้งนี้ การเปิดให้บริการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. แล้วแต่กรณี
3) คงมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น. และจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภค เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Setting

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของสถานบริการและสถานประกอบการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการตรวจติดตามดูแลกลุ่มเด็กนักเรียน/นักศึกษาซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดเทอมแล้ว กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และกลุ่มสถานบริการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพและเศรษฐกิจตามมาภายหลังอีก
 
 

error: Content is protected !!