fbpx
Breaking News

วิศวะมหิดล เปิดรับสมัคร ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ เสริมศักยภาพคนไทยยุคดิสรัพชั่น

Onlinenewstime.com : ตอบรับวิถีใหม่จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และ Industry 4.0 ส่งผลให้องค์กรและธุรกิจอุตสาหกรรม มีความต้องการบุคคลากรและวิศวกรที่มีศักยภาพ ทั้งการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่เปลี่ยนโฉมหน้าไปสู่แพลตฟอร์มใหม่ และขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครวันนี้ – 5 พ.ย.2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในยุคดิสรัพชั่นและการเปลี่ยนผ่านในองค์กรหรืออุตสาหกรรมนั้น นับเป็นโอกาส สำหรับคนทำงานทุกวิชาชีพ ในการยกระดับพัฒนาศักยภาพทั้ง Reskill, Upskill หรือ New Skill 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนักศึกษา คุณสมบัติจบวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อปริญญาโท โดยเป็นหลักสูตร ที่บูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและบริหารการผลิต อุตสาหกรรม พร้อมกับการเป็นผู้นำการประยุกต์ใช้ศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการในการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมยุคดิสรัพชั่น

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พรั่งพร้อมคณาจารย์ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีระบบนิเวศ (Eco-System) สนับสนุนการศึกษามุ่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และงานวิจัยบูรณาการที่ก้าวหน้าระดับโลก อาทิ ห้องปฏิบัติการทันสมัยด้วยเครื่องมือ หุ่นยนต์และอุปกรณ์, ศูนย์บริการอุตสาหกรรม, ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรม Innogineer Maker Studio , เครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น

ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 36 หน่วยกิต มีจุดเด่น นักศึกษา จะได้รับการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการด้านการพัฒนาระบบการผลิต การจัดการโลจิสติกส์ การลงทุน การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล ที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเสมือนจริง

รวมถึงการนำความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและทักษะการผลิตขั้นสูง เพื่อเป็นผู้ที่สามารถนำนวัตกรรม มาใช้ในองค์กร ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและผลิตภาพ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานโครงการ, การจัดการโลจิสติกส์​และห่วงโซ่อุปทาน, การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data, การผลิตดิจิตัลและระบบอัตโนมัติ, การจัดการนวัตกรรมและแนวคิดของผู้ประกอบการ

สู่ความก้าวหน้าในอาชีพ ที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรอุตสาหการ, นักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการ, ผู้ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และบริหารจัดการ, ผู้ปฎิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน, ผู้ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์ รวมถึงการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ผู้สนใจศึกษาต่อ สามารถสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ ลิงค์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-889-21238 ต่อ 6202

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!