fbpx
Breaking News

วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือกลุ่ม CP งานวิจัยแผนพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

Onlinenewstime.com : เมกะโปรเจ็ครถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เดินหน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ให้การต้อนรับ มร. ลีโอ มัก เส็ค แมน (Leo Mak Sek Man) ผู้จัดการโครงการ และ ดร. อนพัทย์ มโนวชิรสรรค์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีพี ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งหารือถึงแผนพัฒนา 3 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินในอนาคต ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาในภาครถไฟและการจ้างงานบัณฑิต ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาด้านระบบขนส่งทางรางที่ผ่านมา ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศในหลายโครงการ  

ในโอกาสนี้ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ซีพี ได้หารือความร่วมมื อกับมหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งมีแผนงานพัฒนา 3 ขั้นตอน ได้แก่

ระยะที่ 1 จะเป็นการปรับปรุงรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการแ ละบำรุงรักษาภายในเดือนตุลาคม 2564

ระยะที่ 2 จะเป็นก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC

ระยะที่ 3 จะเป็นการต่อขยายทางรถไฟ เพื่อเชื่อมกับท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  กลุ่มบริษัทซีพี ได้แสดงความสนใจต่อหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยด้านระบบราง และการรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าทำงาน

นับเป็นสัญญาณที่ดี สำหรับอนาคตของการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรคนไทย ในอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางและการวิจัยพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3  สนามบิน ซึ่งจะสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสใหม่ๆทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทย

ในด้านการพัฒนากำลังคน ป้อนสู่ระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรระยะ 2 ปี จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนง และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

หลักสูตรฯ มุ่งเน้นทักษะความเชี่ยวชาญในการวางแผน การดำเนินงาน และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งรายวิชาระบบรางที่สร้างเสริมศักยภาพ และองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางด้านต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมอุตสาหการและวัสดุ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น

รวมทั้งทางหลักสูตรฯ ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรขนส่งทางราง และมหาวิทยาลัยชั้นนำในนานาประเทศ ในการแลกเปลี่ยนเปิดประสบการณ์นักศึกษา และวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอีกด้วย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!