fbpx
News update

วิศวะมหิดลจัดหนัก 20 ทุน หนุนสร้าง ‘วิศวกรเคมี’ ป้อนตลาดไทย-อาเซียน ขยายรับ นศ. ใหม่ ป.โท – เอกสมัครวันนี้ – 16 พ.ค. 66

Onlinenewstime.com : วิศวกรเคมี เป็นหนึ่งในอาชีพสุดฮอตซึ่งเป็นที่ต้องการสูงในการพัฒนาประเทศ เพื่อสนองตอบแนวโน้มการพัฒนาวัสดุและนวัตกรรมในโลกธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรองหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตตามมาตรฐานโลกหรือ ABET สหรัฐอเมริกา ได้ผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ขยายการเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท – ป.เอก สำหรับหลักสูตร 2 ปริญญานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 16 พ.ค. 66 พร้อมจัด 20 ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ก้าวสู่อาชีพวิศวกรเคมีระดับโลกอีกด้วย

ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า แนวโน้มวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) เป็นวิชาชีพวิศวกรรมที่มีความต้องการของตลาดสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด เนื่องจากตลาดงานทางวิศวกรรมเคมีมีความหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนในการสร้างนวัตกรรม ทั้งภาคอุตสาหกรรม และการวิจัยแบบบูรณาการ

ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ

วิศวกรเคมีจึงนับเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดเด่นเป็นหลักสูตร 2 ปริญญา (Doubled Degree Curriculum) โดยผนึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถเรียน 2 ปี (สำหรับหลักสูตร ป.โท) และ 3 หรือ 4 ปี (สำหรับหลักสูตร ป.เอก ) และได้ปริญญาร่วมจากทั้งสองสถาบัน

โดยหลักสูตร 2 ปริญญา ได้รับการออกแบบตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบรับแนวโน้มบทบาทของวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัสดุและนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก

ซึ่งเป็นการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเสริมฐานทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมเคมีเชิงบูรณาการ โดยใช้องค์ความรู้ผสมผสานทางวิทยาศาสตร์ ต่อยอดผลงานวิจัยพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า อาทิ

พัฒนาศาสตร์ทางด้านพลังงานและอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาวัสดุขั้นสูง นาโนเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ (Health care) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การพัฒนาแบบจำลอง (Modeling) สมัยใหม่ทางวิศวกรรมเคมี และการจำลอง (Simulation) การปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ วิจัย เชื่อมโยงกับนักศึกษาต่างประเทศในสังคมต่างวัฒนธรรม  EcoSystem และห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีระดับนานาชาติอีกด้วย ทุกห้องปฏิบัติการได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีระดับชาติ (ESPReL) ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในมาตรฐานของหลักสูตรและความปลอดภัยในการทำวิจัย

กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ วันนี้ – 16 พ.ค. 66 ใน 3 หลักสูตรนานาชาติ คือ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) และ 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้เรียนยังมีโอกาสได้รับการพิจารทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน

ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี สามารถประกอบอาชีพที่ก้าวหน้าไปกับโลกยุคใหม่ได้หลากหลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  อาทิ วิศวกร นักวิจัย นักวิชาการ วิศวกรทางด้านอาหารและยา วิศวกรกระบวนการผลิต โดยสามารถออกแบบ และควบคุมระบบในกระบวนการผลิตต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรทางด้านพลังงาน วิศวกรปิโตรเลียมและปิโตรเคมี วิศวกรอุตสาหกรรมซีเมนต์ ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง เจ้าของธุรกิจ/สตาร์ทอัพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับสากล เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน 3 หลักสูตร

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ผลงาน (แผน ก1)  

หรือ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (แผน ก2) 3. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ผศ.ดร.ณัฐธีร์ อัครวัฒน์โฆษิต E-mail: nattee.akk@mahidol.edu โทร 02-889-2138 ต่อ 6101

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรภาคปกติสำหรับนักศึกษาทั่วไป และหลักสูตรภาคพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีที่เกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 สามารถเข้าศึกษาได้โดยการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร) 3. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (หากยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถขอสอบภายหลังได้) สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี E-mail: pornchai.bum@mahidol.ac.th โทร 087-933-2403

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.50 3. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (และหากมีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่แล้วในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี จะสามารถเข้าศึกษาในแผนการเรียนที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศ.ดร. มะลิ หุ่นสม E-mail: mali.hun@mahidol.edu โทร 02-889-2138 ต่อ 6101

นักศึกษาและผู้สนใจสามารถสมัครเรียนวิศวกรรมเคมีได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล https://graduate.mahidol.ac.th/ ตั้งแต่ วันนี้ – 15 พ.ค. 2566

error: Content is protected !!