fbpx
Breaking News

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล เชิญสมัครรับ 3 ทุน สร้างบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ระดับโลก

Onlinenewstime.com : นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ มีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการทั่วโลก ทั้งในยามปกติและวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 นำมาซึ่งความเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย และนานาประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษารอบ Admission ที่คะแนนมากกว่า 21,000 คะแนน จำนวน 3 ทุน สมัครได้ในวันที่ 7-15 พ.ค. 64

รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง 2 สถาบัน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Strathclyde (มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์) ในสหราชอาณาจักร เพื่อมุ่งผลิตนักพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ระดับโลก

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการศึกษาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีมายาวนาน และมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในต่างประเทศที่มีความพร้อมในการสร้างหลักสูตรร่วมกัน

ด้านมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการออกแบบและผลิตนวัตกรรม การได้ทำหลักสูตรร่วมนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์ครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษา ในการสร้างงานวิจัย ที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์สู่การเป็นสตาร์ทอัพ (Startup), ผู้ประกอบการและรองรับภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของโลกได้

หลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ เป็นเวลา 2 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี โดยจะเน้นการศึกษาที่ก้าวหน้า ในการทำโครงการและงานวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน

ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ระดับนานาชาติ ที่มีคุณประโยชน์ยิ่งต่อผู้เรียน ได้แก่ ความหลากหลายทางด้านโครงงานและงานวิจัย, มีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง, มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับผู้ประกอบการและธุรกิจ และศึกษาจากความสำเร็จและประวัติศาสตร์อันยาวนานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น

ผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พ.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ โดยเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล และรอประกาศผล

เมื่อทราบผลผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว (ต้องมีคะแนนมากกว่า 21,000 คะแนน หากมีผู้ได้คะแนนมากกว่า 21,000 คะแนน เกินจำนวนทุน จะเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย)

สอบถาม ได้ที่ โทร 02-4414255 หรือ www.eg.mahidol.ac.th/dept/egbe/ และ www.facebook.com/bmemahidol Email: wachiraporn.tho@mahidol.edu หรือ inchalita.suw@mahidol.edu

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!