fbpx
News update

วธ.เตรียมผุดเว็บไซต์ “Thai Fabric Wisdom” แหล่งคลังผ้าไทยบนโลกออนไลน์ 

Onlinenewstime.com : กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เตรียมผุดเว็บไซต์ “Thai Fabric Wisdom” แหล่งคลังผ้าไทยบนโลกออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ยกระดับ Soft Power ผ้าไทยสร้างมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับนานาชาติ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้และสถิติทางวัฒนธรรมในรูปแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมีการยกระดับ Soft Power ความเป็นไทยในระดับสากล ผ่านสื่อ คอนเทนส์ และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ สร้างการรับรู้และจดจำด้วยการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อสมัยใหม่

ประกอบกับรัฐบาลประกาศให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันผ้าแห่งชาติ วธ.ได้โครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย เป็นระบบเว็บไซต์ และ Content ที่ทันสมัย นำเข้าและจัดเก็บข้อมูลยังคลังผ้าไทยและการแต่งกายของชาติไทย ยกระดับและขยายโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนให้เข้าถึงธุรกิจโลกยุคใหม่ สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจวัฒนธรรมผ้าไทยนำไปสู่ความยั่งยืน

นำทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและปฏิรูปการส่งเสริมกิจการผ้าไทย นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ และก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำวัฒนธรรมด้านลายผ้าบนออนไลน์ระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ในเวทีโลก 

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า โครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย เป็นระบบเว็บไซต์เป็นการจัดทำฐานข้อมูลคลังผ้าไทยและการแต่งกายไทย ที่มุ่งเน้นจัดเก็บลวดลายลักษณะของผ้าไทยจากทุกยุคทุกสมัย ทุกจังหวัด มานำเสนอบนเว็บไซต์ “Thai Fabric Wisdom”  ที่มุ่งเน้นหลักการทันโลกตลอดเวลา เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการทำงานตลาดออนไลน์ง่ายขึ้น

มีเนื้อหาที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยสร้างสรรค์สวยงาม เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ โดยคำนึงถึงการพัฒนา และรองรับการปรับปรุง การเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลรับส่งข้อมูลใหญ่จากศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-culture Big Data) และรองรับการรับส่งข้อมูลกับแพลตฟอร์มเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่

โดยมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อมูล สาระประโยชน์ อาทิ พระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทย , มาตรฐานผ้าไทย-ตรานกยูงพระราชทาน , ชุดไทยพระราชนิยม/เสื้อพระราชทาน , วิวัฒนาการผ้าไทย , ประเภทของผ้าไทย , การเลือกใช้เลือกใส่ผ้าไทย , การดูแลรักษา , นวัตกรรมผ้าไหมไทยในปัจจุบัน , ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด , ผ้าไทยในเวทีโลก หรือ ผ้าไทยสู่สากล , ข้อมูล CPOT ผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัด ข้อมูลผู้ประกอบการ ,พิพิธภัณฑ์ผ้าไทยในประเทศไทย และวีดิทัศน์องค์ความรู้/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ซึ่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-culture Big Data) ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนโดยการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอีกด้วย

error: Content is protected !!