fbpx
News update

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

Onlinenewstime.com : วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัคร 2 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีจุดเด่นในด้านสมรรถนะดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาการวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนัง

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมต่อทางไกลกับผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน มีความรู้และทักษะด้านผิวหนัง ให้การรักษาได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และคำนึงถึงผู้ป่วยและประชาชนเป็นศูนย์กลาง

สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ และมีศักยภาพในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านโรคผิวหนัง และพัฒนาสุขภาพของประชาชน

หลักสูตรยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การฝึกปฏิบัติด้านผิวหนังในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอื่นๆ และการเข้าร่วมฟังบรรยาย และฝึกปฏิบัติทางคลินิกหรือวิจัยในสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันที่แพทยสภารับรอง และผ่านการเพิ่มพูนทักษะมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-576-6600 ต่อ 8456 (ในวันและเวลาราชการ)

อีเมล์ dermatomaster@cra.ac.th

Facebook : DermatologyPSCM

error: Content is protected !!