fbpx
News update

รมว.คลัง -บสย. เยี่ยมชม “โกลด์มิลค์” เชียงใหม่ ชูมาตรฐานการผลิตระดับโลก ใหญ่สุดในเอเชีย

Onlinenewstime.com : นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายเอด วิบูลย์เจริญ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินกิจการ บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชมไลน์การผลิต ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม จากฟาร์มสู่กล่อง

แนวทางการดำเนินธุรกิจแผนลงทุน ปัจจัยการผลิต แลกเปลี่ยนมุมมองซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมการผลิตนมในประเทศ ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่มีเป้าหมายยกระดับสู่มาตรฐานโลกและแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญของอุตสาหกรรมนมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายธนศาล คำเรืองฤทธิ์ หนึ่งในผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจภาคเกษตรมานานกว่า 18 ปี จุดเริ่มจากการสนับสนุนการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มการพัฒนาฟาร์มโคนมสู่มาตรฐานโลก ยกกระดับฟาร์มโคนมด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการ สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตน้ำนม ในโครงการ”ผลิตน้ำนมโคสายพันธุ์เกิร์นซีย์” ซึ่งเป็นโคนมสายพันธุ์เก่าแก่หายาก แห่งแรกในประเทศไทยและใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์และยูเอชที ภายใต้แบรนด์ “Gold Milk Guernsey”

error: Content is protected !!