fbpx
News update

“ยูเนสโก” ยก “สุโขทัย” ขึ้นแท่นเมืองแห่งการเรียนรู้

Onlinenewstime.com : นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า เว็บไซต์สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตขององค์การยูเนสโก (UNESCO Institute of Lifelong Learning: UIL) ได้ประกาศรับรองให้ 3 เมืองในประเทศไทยเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก หรือ UNESCO Global Network of Learning Cities : GNLC ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (ทั้งจังหวัด) เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  และเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จากจำนวนทั้งหมดที่ยูเนสโกประกาศในปีนี้คือ 77 เมือง จาก 44 ประเทศ

โดยจุดเด่นสำคัญของสุโขทัย คือเป็นเมืองด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ที่ ณ วันนี้ นักท่องเที่ยวและผู้คนสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว มาศึกษาเรียนรู้ได้

“เรายื่นสมัครในนามจังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ลงนามในใบสมัคร ดังนั้นความสำเร็จที่เกิดขึ้น จึงมาจากเกิดจากความร่วมมือผลักดันระหว่าง จังหวัดสุโขทัย อพท. และมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่สำคัญคือการทำงานกันอย่างบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่เข้ามาสนับสนุนการสร้างผลงานสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ความสำเร็จครั้งนี้จึงนับเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง” 

การได้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ จะช่วยให้เกิดการเดินทางศึกษาเรียนรู้ระหว่างกันของสมาชิกซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายอยู่กว่า 229 เมือง จาก 64 ประเทศทั่วโลก เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ช่วยต่อยอดสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเมืองสุโขทัยที่เคยได้รับเลือกเป็น เมืองมรดกโลก (พ.ศ. 2534) มรดกความทรงจำแห่งโลก (พ.ศ. 2546) และเมืองสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2562)

นำมาซึ่งการยกระดับ และเพิ่มมูลค่าเชิงพื้นที่ทั่วจังหวัดสุโขทัย ก่อให้เกิดรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดและประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตามทุกเมืองที่ได้รับเลือกเข้าเป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ จะมีเป้าหมายร่วมกันที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals : SDGs ของสหประชาชาติ ด้านที่ 4 คือ สร้างการศึกษาให้มีคุณภาพ เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนทั้งมวล และด้านที่ 11 พัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืน ปลอดภัย และเข้าถึงได้

โดยที่ผ่านมา ประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการคัดเลือกป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกแล้ว จำนวน 4 เมือง คือ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา

error: Content is protected !!