fbpx
News update

ยอดใช้ พร้อมเพย์ ปี 65 พุ่งสูง ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการ

Onlinenewstime.com : บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ผู้พัฒนาและให้บริการระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศไทย เชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับต่างประเทศ เดินหน้าก้าวสู่ปีที่ 19 พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานระบบการชำระเงินที่สำคัญของไทย ได้เปิดเผยภาพรวมของการใช้งานระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่เปิดใช้บริการมา 5 ปี (เริ่มเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ปี 2560) ถือเป็นนวัตกรรมที่ทำให้การชำระเงินและโอนเงินสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ถึงมือผู้รับโดยตรง โปร่งใส และไม่มีค่าธรรมเนียม

จากสถิติล่าสุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 มีจำนวนบุคคลธรรมดาผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์อยู่ที่ 66.94 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็นการลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 39.47 ล้านเลขหมาย และลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพทร์ 27.47 ล้านเลขหมาย

นอกจากบุคคลธรรมดาแล้ว ยังมีนิติบุคคลที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์จำนวน 2.43 แสนราย โดยพบว่าในเดือนธันวาคม 2565 มีปริมาณการทำธุรกรรมชำระเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ทั้งสิ้น 1,475.9 ล้านรายการ

ภาพรวมเพิ่มขึ้น 34.66% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา โดยในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นวันที่มีการทำธุรกรรมสูงถึง 58.08 ล้านรายการ เป็นสถิติสูงที่สุดตั้งแต่เปิดให้บริการมา

สรุปยอดการทำธุรกรรมโอนเงินและชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ตลอดทั้งปี 2565 รวมทั้งสิ้น 13,705 ล้านรายการ

ผู้บริโภคใช้พร้อมเพย์ทำธุรกรรมต่างๆ ได้แก่

อันดับ 1 โอนเงินด้วยหมายเลขบัญชีธนาคาร จำนวน 68.8%

อันดับ 2 โอนเงินด้วยหมายเลขอ้างอิง จำนวน 16.3%

อันดับ 3 การชำระสินค้าด้วย QR Code และใบแจ้งหนี้ จำนวน 9.3%

และอันดับ 4 การเติมเงิน e-Wallet 5.7%  โดยช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมโอนเงินมากที่สุด คือ ช่วงเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกงาน และวันทำงานจะมีการใช้งานมากกว่าวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีกทั้งในช่วงสิ้นเดือนจะมีการทำธุรกรรมมากกว่าปกติ

ทั้งนี้ จากสถิติจะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้งานพร้อมเพย์ยังคงมีอัตราการเติบโตและทำสถิติใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พร้อมเพย์ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ได้แก่ 

1. การกำหนดให้เป็นโครงการระดับประเทศที่ภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมมือกันผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการใช้ digital payments อย่างรวดเร็วและแพร่หลาย 

2. การวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบที่เปิดกว้างและสามารถเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ได้ 

3. ความร่วมมือของผู้ให้บริการระบบและบริการชำระเงินในการพัฒนาระบบพร้อมเพย์ 

4. การออกแบบบริการและนวัตกรรมต่อยอดต่างๆ ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน 

5. โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก และ 

6. การให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและคุ้มครองผู้บริโภคของผู้ให้บริการ

และอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพร้อมเพย์ คือ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทย ตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หลังการแพร่ระบาดของโควิด 19  ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โอนเงิน ชำระเงิน จ่ายบิลต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

ในอนาตต NITMX ยังคงมุ่งมั่น พัฒนา ต่อยอดเพื่อเชื่อมโยงระบบการชำระเงินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การโอนเงิน จ่ายเงิน เป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ digital payments อย่างแพร่หลายและต่อเนื่องรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป   

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านทาง https://www.itmx.co.th

error: Content is protected !!