fbpx
Breaking News

ม.มหิดล พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ ยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุอาเซียน

Onlinenewstime.com : ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) คาดว่าในปีพ.ศ.2593 ทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลก ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ หรืออายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 12 ล้านคน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีเป้าหมายที่จะยกระดับให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุของอาเซียน

ด้วยแนวคิดที่จะส่งเสริมประชากรไทยที่เป็นผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้มีบทบาทในการร่วมวางแผนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการจัดทำโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ที่ดูแลผู้สูงอายุ ตั้งแต่หลังเกษียณจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทยในการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร

โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรมธนารักษ์ และจังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ราชพัสดุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 72 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่การดำเนินการ เป็น 3 โครงการย่อย ตามสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ 

  1. โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุรามาฯ-ธนารักษ์ บนพื้นที่ 20 ไร่ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ยังสุขภาพดี มีการออกแบบให้เป็น Wellness Center เพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนจองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สูงอายุเข้าจองสิทธิ์เป็นจำนวนมาก
  2. สถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี หรือ Ramathibodi Nursing Home บนพื้นที่ 10 ไร่ จำนวน 560 ยูนิตที่จะสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถดูแลตัวเองได้
  3. ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ให้มี Health Literacy หรือ องค์ความรู้ทางสุขภาวะ เพื่อให้สามารถดูแลตัวเอง และให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุท่านอื่น ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีการฝึกอาชีพ เพื่อสร้างชุมชนผู้สูงอายุ หรือ Aging Community ที่เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งมีการให้บริการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน บนพื้นที่ประมาณ 42 ไร่

โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร มีความโดดเด่นของทำเลที่ตั้ง ที่อยู่ใกล้ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศ โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตแพทย์จำนวนปีละ 200 คน บัณฑิตพยาบาลจำนวนปีละ 250 คน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกประมาณจำนวนปีละ 400 คน ออกไปรับใช้ประชาชนทั่วประเทศ

“คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุของอาเซียนต่อไป” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีฯ กล่าวให้ความเชื่อมั่นทิ้งท้าย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!